[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

yoosufgefaanu_ge_vaahaka

ޔޫސުފްގެފާނުގެ ވާހަކަ – 16

ބިމުގެ ޚަޒާނާތައް ބެލެހެއްޓެވުން ޔޫސުފުގެފާނާއި ހަވާލުކުރެއްވުން

ޔޫސުފްގެފާނުގެ ވާހަކަ – 14

ޖަލުން ޔޫސުފުގެފާނު މިނިވަންކުރެއްވުމަށް ރަސްގެފާނު އެންގެވުން

ޔޫސުފްގެފާނުގެ ވާހަކަ – 16

ބިމުގެ ޚަޒާނާތައް ބެލެހެއްޓެވުން ޔޫސުފުގެފާނާއި ހަވާލުކުރެއްވުން

ޔޫސުފްގެފާނުގެ ވާހަކަ – 14

ޖަލުން ޔޫސުފުގެފާނު މިނިވަންކުރެއްވުމަށް ރަސްގެފާނު އެންގެވުން