[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

vari_mudhaa

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 10

ނިންމުން ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދިނުމަކީ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޞަރީޙަކޮށް އެފަދައިން ވަޙީކުރައްވާފައެވެ. ވަރިކުރުމަށްފަހު އަންހެނާއަށް މުދަލެއް ދެވޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވަރިކުރުމުގެ ސަބަބަން އޭނާއަށް މެދުވެރިވާ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމުގެ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 9

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން މުދަލެއް ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުން – ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ވަރިކުރި މީހާ މުދަލެއް ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުން ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދިނުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އައިސްފައިވާ ޙުކުމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަރިކުރުމަށްފަހު އެފަދަ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 8

ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތަކާމެދު ފިޤުހުވެރިންވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އަދި އެބޭކަލުންވަނީ މިކަމުގައި ނުހަނު އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ދެމަފިރިން ވަކިވާ ވަކިވުން އެބޭކަލުން ދެބަޔަކަށް ބައްސަވައެވެ. ފުރަތަމައީ:

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 7

އަނބިމީހާއަށް ގެއްލުމެއްދިނުމުގެ ގަޞްދުގައި އޭނާ ވަރިކުރުމާއި ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް މުދަލެއް ދިނުމާހުރި ގުޅުން އަނބިމީހާއަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ޤަޞްދުގައި ކުރެވޭ ވަރިއާއި، އެކުއެކި މުބާހު ސަބަބުތަކާހުރެ ޢާންމު ގޮތެއްގައި މީސްތަކުންކޮށްއުޅޭ ވަރިއާ ތަފާތުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެނީ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 6

5. މިންވަރު ކަނޑައެޅުން ވަރިކުރުމަށްފަހު ދެވޭ މުދަލުގައި ވަކި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ގޮތަކާމެދު ފިޤުހުވެރިންވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެކަމުގައި ބަލާނީ ފިރިމީހާގެ ޙާލަތަށް ތޯ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ޙާލަތަށް ތޯ ނުވަތަ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 5

މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި އޭގެ ދަލީލުތަކާއި އޭގެ ރާޖިޙް ފުރަތަމަ ބަސްފުޅު: [ޙަނަފީ މަޛްހަބާއި ހަންބަލީ މަޛްހަބާއި އިމާމު ޝާފިޢީގެ ކުރީގެ ބަސްފުޅު] ކައިވެނީގެ ރަން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ، އެއްދާންކުރުމުގެ ކުރިން ވަރިކުރެވިފައިވާ އަންހެނާއަށް ވަރިމުދާ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 4

4 ޙުކުމް މިމައްސަލާގައި ޚިލާފުވެފައިވާ ނުކުތާ – ފިޤުހުވެރިން އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަނބިމީހާގެ ސަބަބުން ކައިވެނި ރޫޅާލައިފިނަމަ އޭނާއަށް ވަރިކުރުމުން ދޭ މުދަލެއް އޭނާއަށް ޙައްޤުނުވާނެއެވެ. އެއީ މިސާލަކަށް އަނބިމީހާ ޚުލްޢުވަރިއަކުން ވަރިވުމުންނެވެ. ނުވަތަ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 10

ނިންމުން ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދިނުމަކީ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޞަރީޙަކޮށް އެފަދައިން ވަޙީކުރައްވާފައެވެ. ވަރިކުރުމަށްފަހު އަންހެނާއަށް މުދަލެއް ދެވޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވަރިކުރުމުގެ ސަބަބަން އޭނާއަށް މެދުވެރިވާ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމުގެ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 9

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން މުދަލެއް ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުން – ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ވަރިކުރި މީހާ މުދަލެއް ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުން ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދިނުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އައިސްފައިވާ ޙުކުމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަރިކުރުމަށްފަހު އެފަދަ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 8

ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތަކާމެދު ފިޤުހުވެރިންވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އަދި އެބޭކަލުންވަނީ މިކަމުގައި ނުހަނު އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ދެމަފިރިން ވަކިވާ ވަކިވުން އެބޭކަލުން ދެބަޔަކަށް ބައްސަވައެވެ. ފުރަތަމައީ:

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 7

އަނބިމީހާއަށް ގެއްލުމެއްދިނުމުގެ ގަޞްދުގައި އޭނާ ވަރިކުރުމާއި ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް މުދަލެއް ދިނުމާހުރި ގުޅުން އަނބިމީހާއަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ޤަޞްދުގައި ކުރެވޭ ވަރިއާއި، އެކުއެކި މުބާހު ސަބަބުތަކާހުރެ ޢާންމު ގޮތެއްގައި މީސްތަކުންކޮށްއުޅޭ ވަރިއާ ތަފާތުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެނީ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 6

5. މިންވަރު ކަނޑައެޅުން ވަރިކުރުމަށްފަހު ދެވޭ މުދަލުގައި ވަކި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ގޮތަކާމެދު ފިޤުހުވެރިންވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެކަމުގައި ބަލާނީ ފިރިމީހާގެ ޙާލަތަށް ތޯ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ޙާލަތަށް ތޯ ނުވަތަ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 5

މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި އޭގެ ދަލީލުތަކާއި އޭގެ ރާޖިޙް ފުރަތަމަ ބަސްފުޅު: [ޙަނަފީ މަޛްހަބާއި ހަންބަލީ މަޛްހަބާއި އިމާމު ޝާފިޢީގެ ކުރީގެ ބަސްފުޅު] ކައިވެނީގެ ރަން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ، އެއްދާންކުރުމުގެ ކުރިން ވަރިކުރެވިފައިވާ އަންހެނާއަށް ވަރިމުދާ

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 4

4 ޙުކުމް މިމައްސަލާގައި ޚިލާފުވެފައިވާ ނުކުތާ – ފިޤުހުވެރިން އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަނބިމީހާގެ ސަބަބުން ކައިވެނި ރޫޅާލައިފިނަމަ އޭނާއަށް ވަރިކުރުމުން ދޭ މުދަލެއް އޭނާއަށް ޙައްޤުނުވާނެއެވެ. އެއީ މިސާލަކަށް އަނބިމީހާ ޚުލްޢުވަރިއަކުން ވަރިވުމުންނެވެ. ނުވަތަ