[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

valentines_faahaga_kurumuge_hukum

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ 13: (ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން)

މި ޕޯސްޓަރަކީ ‘ވެލަންޓައިންސް ޑޭ’ އަކީ މުސްލިމުން އެދުވަހެއްގައި ބައިވެރިވެ ފާހަގަކޮށްގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްދީ، الشيخ آدم نشان بن على آدم ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމަކުން ހަދާފައިވާ ޕޯސްޓަރެކެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 10 (ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން)

އަދުގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އިސްލާމުންނާއި ކާފަރުން މަސްހުނިވެ އުޅޭ އުޅުމުގައި އިސްލާމުންގެ ތެރެއަށް ކާފަރުން ކުރަމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކުގެ އަޘަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެބައިމީހުންގެ ދީނީ ކަންތައްތަކާއި ނާތަހުޒީބީ ޢަމަލުތަށް އިސްލާމީ މުޖުތަމުތަތަކަށް ވަދެފައިވެއެވެ.

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ މުންކަރާތެއް

މި ލިޔުމުގައި ވަނީ މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އުޘައިމީން ރަޙިމަޙުﷲ ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާ މިފަދަ ދުވަސްތައް މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ ރައުޔު އިމާމް އިބުނު

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން – ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް އެބައިމީހުން އުފާކުރުމަށްޓަކައި ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުންނާއި، ޔަހޫދީންނާއި، ނަޞާރާއިންގެވެސް، ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން މުޝްރިކުންގެވެސް ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. ކޮންމެ ބައެއްވެސް އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ އެބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާއާއި،

އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ތިބޭފުޅުން ހައިރާންނުވާތީއެވެ.

މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަބްދުﷲއާއި، ޢަބްދުރަޙްމާނާއި، ޚަދީޖާއާއި ޢާއިޝާ، ކާފިރުންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. ‘ވެލެންޓައިންސްޑޭ’ އާއި ‘ބާރތުޑޭ’ އާއި ‘ނިއުޔާރ’ އާއި ކާފިރުންގެ އެހެނިހެން ޢީދުތައް މުސްލިމުން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. ނަޞާރާއިންގެ އެންމެބޮޑު އެއް ޢީދު ކަމުގައިވާ ‘ކްރިސްމަސް’  މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ 13: (ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން)

މި ޕޯސްޓަރަކީ ‘ވެލަންޓައިންސް ޑޭ’ އަކީ މުސްލިމުން އެދުވަހެއްގައި ބައިވެރިވެ ފާހަގަކޮށްގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްދީ، الشيخ آدم نشان بن على آدم ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމަކުން ހަދާފައިވާ ޕޯސްޓަރެކެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 10 (ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން)

އަދުގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އިސްލާމުންނާއި ކާފަރުން މަސްހުނިވެ އުޅޭ އުޅުމުގައި އިސްލާމުންގެ ތެރެއަށް ކާފަރުން ކުރަމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކުގެ އަޘަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެބައިމީހުންގެ ދީނީ ކަންތައްތަކާއި ނާތަހުޒީބީ ޢަމަލުތަށް އިސްލާމީ މުޖުތަމުތަތަކަށް ވަދެފައިވެއެވެ.

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ މުންކަރާތެއް

މި ލިޔުމުގައި ވަނީ މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އުޘައިމީން ރަޙިމަޙުﷲ ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާ މިފަދަ ދުވަސްތައް މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ ރައުޔު އިމާމް އިބުނު

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން – ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް އެބައިމީހުން އުފާކުރުމަށްޓަކައި ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުންނާއި، ޔަހޫދީންނާއި، ނަޞާރާއިންގެވެސް، ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން މުޝްރިކުންގެވެސް ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. ކޮންމެ ބައެއްވެސް އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ އެބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާއާއި،

އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ތިބޭފުޅުން ހައިރާންނުވާތީއެވެ.

މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަބްދުﷲއާއި، ޢަބްދުރަޙްމާނާއި، ޚަދީޖާއާއި ޢާއިޝާ، ކާފިރުންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. ‘ވެލެންޓައިންސްޑޭ’ އާއި ‘ބާރތުޑޭ’ އާއި ‘ނިއުޔާރ’ އާއި ކާފިރުންގެ އެހެނިހެން ޢީދުތައް މުސްލިމުން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. ނަޞާރާއިންގެ އެންމެބޮޑު އެއް ޢީދު ކަމުގައިވާ ‘ކްރިސްމަސް’  މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ.