[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ud_hiya

އުޟްޙިޔާގެ ގޮތުގައި ގެރިއެއް ކަތިލާއިރު 7 މީހުންނަށް ވުރެ މަދުން އޭގައި ބައިވެރިވުން ހުއްދަ ހެއްޔެވެ؟

އެއް ގެރީގައި 7 މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭއިރު، އެއަށްވުރެ މަދު މީހުން އޭގައި ބައިވެރިވުން ހުއްދަވުން މާ އައުލާވެގެންވެއެވެ. އަދި 7 / 1 އަށްވުރެ އިތުރުވާ ބައިން އަޖުރުވެސް އިތުރުވެގެންވެއެވެ.

އުޟްޙިޔާގެ މަސް ޣައިރުމުސްލިމުންނަށް ދިނުން

ސުވާލު: އުޟްޙީޔާގެ މަސް ޢައިރުމުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އަވަށްޓެރިންނަށް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ސުވާލަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލު ދައްކައިގެން ޖަވާބުދެއްވުން އެދެމެވެ. އަހަރެންގެ ނަޞްރާނީ ރަޙްމަތްތެރިއަކު އަހަރެންގެ އަތުން އުޟްޙިޔާގެ މަސް ހިފުމަށް ދެކޮޅު

އުޟްޙިޔާ ކަތިލުން

އުޟްޙިޔާ އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމަށްޓަކައި އަޟްޙާޢީދުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކަތިލެވޭ ނަޢަމްސޫފިތަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ.

އުޟްޙިޔާގެ ގޮތުގައި ގެރިއެއް ކަތިލާއިރު 7 މީހުންނަށް ވުރެ މަދުން އޭގައި ބައިވެރިވުން ހުއްދަ ހެއްޔެވެ؟

އެއް ގެރީގައި 7 މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭއިރު، އެއަށްވުރެ މަދު މީހުން އޭގައި ބައިވެރިވުން ހުއްދަވުން މާ އައުލާވެގެންވެއެވެ. އަދި 7 / 1 އަށްވުރެ އިތުރުވާ ބައިން އަޖުރުވެސް އިތުރުވެގެންވެއެވެ.

އުޟްޙިޔާގެ މަސް ޣައިރުމުސްލިމުންނަށް ދިނުން

ސުވާލު: އުޟްޙީޔާގެ މަސް ޢައިރުމުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އަވަށްޓެރިންނަށް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ސުވާލަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލު ދައްކައިގެން ޖަވާބުދެއްވުން އެދެމެވެ. އަހަރެންގެ ނަޞްރާނީ ރަޙްމަތްތެރިއަކު އަހަރެންގެ އަތުން އުޟްޙިޔާގެ މަސް ހިފުމަށް ދެކޮޅު

އުޟްޙިޔާ ކަތިލުން

އުޟްޙިޔާ އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމަށްޓަކައި އަޟްޙާޢީދުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކަތިލެވޭ ނަޢަމްސޫފިތަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ.