[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

thauheedh 6

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 11 – ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ކަންތައްތައް)

ﷲ ތަޢާލާ، ޤިޔާމަތްވުމުން، މަރުވެފައިވާ މީސްތަކުން އަލުން ދިރުއްވާނެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިން އުޅުން މީސްތަކުންނާއި އެންމެ ފަހުން އުޅުނު މީސްތަކުންވެސް މެއެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 3 – އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތަކުގައި ތެރެއިން)

ދީނުން ބޭރުވާ މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް މިކަންކަން ބުނެދިނުން ހުށްޓެވެ. ނޫންނަމަ ޝައިޠާނާ މީސްތަކުން މަގުފުރައްދަފާނެއެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 2 – އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތައްތަކުގެ ތެރެއިން)

* ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އިންސާނުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި އެކިއެކި ނަޒރިއްޔާތުތަކަކީ ﷲއާއި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ވުރެ މާ މޮޅު އަދި މާ ރަނގަޅު އެއްޗެހި ކަމަށް ދެކުމަކީ ކުފުރުގެ ޢަމަލެކެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 13 – ކުޑަ ކުފުރު)

ކުޑަ ކުފުރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އެއީ ކުފުރެއްކަމަށް ނަން ދެއްވާފައިވާ ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން، ބޮޑު ކުފުރަށް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 11 – ކުފުރާއި އޭގެ ވައްތަރުތައް)

ކުފުރުގެ ދެ ވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ ބޮޑު ކުފުރާއި ކުޑަ ކުފުރެވެ. ބޮޑު ކުފުރަކީ: މިއްލަތުން ބޭރުކުރުވާ ކުފުރެވެ. އޭގެ 5 ބާވަތެއް ވެއެވެ.   ފުރަތަމަ ބާވަތް: ދޮގުކުރުމުގެ ކުފުރު މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 10 – ކުޑަ ޝިރުކު)

ދެވަނަ ބައި: ކުޑަ ޝިރުކު   ކުޑަ ޝިރުކަކީ ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުގައި އެއީ ޝިރުކެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޝިރުކަށް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ. އޭގެ މިޘާލަކީ ﷲ ތަޢާލާ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 11 – ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ކަންތައްތައް)

ﷲ ތަޢާލާ، ޤިޔާމަތްވުމުން، މަރުވެފައިވާ މީސްތަކުން އަލުން ދިރުއްވާނެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިން އުޅުން މީސްތަކުންނާއި އެންމެ ފަހުން އުޅުނު މީސްތަކުންވެސް މެއެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 3 – އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތަކުގައި ތެރެއިން)

ދީނުން ބޭރުވާ މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް މިކަންކަން ބުނެދިނުން ހުށްޓެވެ. ނޫންނަމަ ޝައިޠާނާ މީސްތަކުން މަގުފުރައްދަފާނެއެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 2 – އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތައްތަކުގެ ތެރެއިން)

* ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އިންސާނުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި އެކިއެކި ނަޒރިއްޔާތުތަކަކީ ﷲއާއި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ވުރެ މާ މޮޅު އަދި މާ ރަނގަޅު އެއްޗެހި ކަމަށް ދެކުމަކީ ކުފުރުގެ ޢަމަލެކެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 13 – ކުޑަ ކުފުރު)

ކުޑަ ކުފުރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އެއީ ކުފުރެއްކަމަށް ނަން ދެއްވާފައިވާ ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން، ބޮޑު ކުފުރަށް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 11 – ކުފުރާއި އޭގެ ވައްތަރުތައް)

ކުފުރުގެ ދެ ވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ ބޮޑު ކުފުރާއި ކުޑަ ކުފުރެވެ. ބޮޑު ކުފުރަކީ: މިއްލަތުން ބޭރުކުރުވާ ކުފުރެވެ. އޭގެ 5 ބާވަތެއް ވެއެވެ.   ފުރަތަމަ ބާވަތް: ދޮގުކުރުމުގެ ކުފުރު މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 10 – ކުޑަ ޝިރުކު)

ދެވަނަ ބައި: ކުޑަ ޝިރުކު   ކުޑަ ޝިރުކަކީ ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުގައި އެއީ ޝިރުކެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޝިރުކަށް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ. އޭގެ މިޘާލަކީ ﷲ ތަޢާލާ ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ