[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

thaqwaa_ge_faidhaa

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 14

ދެން މިހިސާބަށް، ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޒިކުރުކުރެވިގެންވާ ތަޤްވާގެ ފައިދާތަކެވެ.

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 13

ތަޤްވާގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވި އަޖުރު އިތުރުވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބެއް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 12

ތަޤްވާގެ ސަބަބުން، ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެ މީހަކީ މާތް މީހަކު ކަމުގައި ވެދެއެވެ.

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 11

ތަޤްވާއަކީ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭ އަދި ނުބައި ކަންތައްތައް މެދުވެރިވުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބެނިވި ސަބަބެއް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 10

ތަޤްވާއަކީ ދުނިޔޭގެ ޢަޛާބުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބެނިވި ސަބަބެއް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 9

ރިވެތިވެގެންވާ ނިމުމެއް ތަޤްވާވެރިންނަށް ލިބުން

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 8

ތަޤްވާވެރިން ވާހުށީ ސުވަރުގެ އާއި އެތަނުގައިވާ އެކި ނިޢުމަތްތަކުގައި

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 7

މިއީ ޝައިޚް ޢުޘައިމީން ލިޔުއްވާފައި فوائد التقوى من القرآن الكريم ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 6

ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށްވުރެ އާޚިރަތް ތަޤްވާވެރިންނަށް ހެޔޮކަން ބޮޑު

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 5

ތަޤްވާވެރިކަމަކީ އީމާންކަމުގެ ޢަލާމާތެއް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 4

ތަޤްވާއާއެކު ކެތްތެރިވުން ހިމެނެނީ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން.

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 3

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުން ތަޤުވާގެ ފައިދާތައް…

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 2

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުން ތަޤުވާގެ ފައިދާތައް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 14

ދެން މިހިސާބަށް، ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޒިކުރުކުރެވިގެންވާ ތަޤްވާގެ ފައިދާތަކެވެ.

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 13

ތަޤްވާގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވި އަޖުރު އިތުރުވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބެއް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 12

ތަޤްވާގެ ސަބަބުން، ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެ މީހަކީ މާތް މީހަކު ކަމުގައި ވެދެއެވެ.

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 11

ތަޤްވާއަކީ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭ އަދި ނުބައި ކަންތައްތައް މެދުވެރިވުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބެނިވި ސަބަބެއް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 10

ތަޤްވާއަކީ ދުނިޔޭގެ ޢަޛާބުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބެނިވި ސަބަބެއް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 9

ރިވެތިވެގެންވާ ނިމުމެއް ތަޤްވާވެރިންނަށް ލިބުން

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 8

ތަޤްވާވެރިން ވާހުށީ ސުވަރުގެ އާއި އެތަނުގައިވާ އެކި ނިޢުމަތްތަކުގައި

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 7

މިއީ ޝައިޚް ޢުޘައިމީން ލިޔުއްވާފައި فوائد التقوى من القرآن الكريم ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 6

ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށްވުރެ އާޚިރަތް ތަޤްވާވެރިންނަށް ހެޔޮކަން ބޮޑު

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 5

ތަޤްވާވެރިކަމަކީ އީމާންކަމުގެ ޢަލާމާތެއް

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 4

ތަޤްވާއާއެކު ކެތްތެރިވުން ހިމެނެނީ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން.

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 3

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުން ތަޤުވާގެ ފައިދާތައް…

ތަޤްވާގެ ފައިދާ 2

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުން ތަޤުވާގެ ފައިދާތައް