[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

thafseer ikhlaas

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 4

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ [އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަވެގެންވާ، ހަމައެކަކުވެސް ނުވެތެވެ.] (ولم يكن له كفوا أحمد) އެބަހީ އެއިލާހުގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއްގައި ވެސް އެއިލާހާއި އެއްފަދަ ވެގެންވާ އެހެން ފަރާތެއް

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 3

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ [އެއިލާހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފަންވެގެނެއް ނުވެތެވެ. އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެއިލާހު އުފަންވެވޮޑިގެނެއް ނުމެވޭމެއެވެ.] (لم يلد) އެހެނީ ﷲ سبحانه وتعالى އީ އެއިލާހާއި އެފަދަ މިސާލެއް

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 2

  اللَّـهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾  [اللَّه އީ، އެންމެހާ ތަކެތި އެއިލާހަށް ބޭނުންތެރިވެގެންވާ، އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް، އެއިލާހު ބޭނުންވެވޮޑިގެންނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.] (الله الصمد) އަކީ ވަކި ޖުމްލައެކެވެ. ﷲ سبحانه وتعالى ބަޔާންކޮށް ދެއްވަނީ

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 1

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ބިސްމި އާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. (ބައްލަވާ 1 ، 2) މިސޫރަތް ބާވައިލެއްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބެއްކަމުގައި ވަނީ: މުޝްރިކުން ނުވަތަ ޔަހޫދީންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނަބިއްޔާ

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 4

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ [އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަވެގެންވާ، ހަމައެކަކުވެސް ނުވެތެވެ.] (ولم يكن له كفوا أحمد) އެބަހީ އެއިލާހުގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއްގައި ވެސް އެއިލާހާއި އެއްފަދަ ވެގެންވާ އެހެން ފަރާތެއް

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 3

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ [އެއިލާހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފަންވެގެނެއް ނުވެތެވެ. އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެއިލާހު އުފަންވެވޮޑިގެނެއް ނުމެވޭމެއެވެ.] (لم يلد) އެހެނީ ﷲ سبحانه وتعالى އީ އެއިލާހާއި އެފަދަ މިސާލެއް

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 2

  اللَّـهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾  [اللَّه އީ، އެންމެހާ ތަކެތި އެއިލާހަށް ބޭނުންތެރިވެގެންވާ، އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް، އެއިލާހު ބޭނުންވެވޮޑިގެންނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.] (الله الصمد) އަކީ ވަކި ޖުމްލައެކެވެ. ﷲ سبحانه وتعالى ބަޔާންކޮށް ދެއްވަނީ

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 1

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ބިސްމި އާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. (ބައްލަވާ 1 ، 2) މިސޫރަތް ބާވައިލެއްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބެއްކަމުގައި ވަނީ: މުޝްރިކުން ނުވަތަ ޔަހޫދީންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނަބިއްޔާ