[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

saheeh_muslim

صحيح مسلم – كتاب الإيمان (އީމާންކަން ނަންގަނެފައިވާ ފޮތް) – 8

6 – ﷲ ތަޢާލާއަށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް އީމާންވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ބާބު އަދި ދީނުގެ ޝިޢާރުތަކާއި އެކަމަށް ގޮވާލުމާއި އެކަމަށް އެދި ދެންނެވުމާއި އެއަށް ރައްކާތެރިވުމާއި އެކަން

صحيح مسلم – كتاب الإيمان (އީމާންކަން ނަންގަނެފައިވާ ފޮތް) – 6

4 – ގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެއަށް ވަދެވޭ ކަންތައް ކަމުގައިވާ އީމާންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބު އަދި އަމުރުވެވިގެންވާ ކަންކަމުގައި ހިފަހައްޓައިފި މީހާއަށް ސުވަރުގެ ވަދެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބު

صحيح مسلم – كتاب الإيمان (އީމާންކަން ނަންގަނެފައިވާ ފޮތް) – 8

6 – ﷲ ތަޢާލާއަށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް އީމާންވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ބާބު އަދި ދީނުގެ ޝިޢާރުތަކާއި އެކަމަށް ގޮވާލުމާއި އެކަމަށް އެދި ދެންނެވުމާއި އެއަށް ރައްކާތެރިވުމާއި އެކަން

صحيح مسلم – كتاب الإيمان (އީމާންކަން ނަންގަނެފައިވާ ފޮތް) – 6

4 – ގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެއަށް ވަދެވޭ ކަންތައް ކަމުގައިވާ އީމާންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބު އަދި އަމުރުވެވިގެންވާ ކަންކަމުގައި ހިފަހައްޓައިފި މީހާއަށް ސުވަރުގެ ވަދެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބު