[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

roadha_gelleynetha

ނޭވާހިއްލުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތުގެ ބޭސް ރޯދައަށް ހުރެ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް

ނޭވާހިއްލުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ގިނަ ވައްތަރުތަކެއްގެ ބޭސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭސްތަކުން ރޯދަ ގެއްލޭއިރު އަނެއްބައި ބޭސްތަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލެއެވެ.

ފަތުވާ: ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި އަނބިމީހާއަށް ބޮސްދިނުން

ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި އަނބިމީހާ ގައިގައި އަތްލާ ބޮސްދީ ހެދުމުގެ ސަބަބުން މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟   ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ހިފާއިރު ނުވަތަ އެނޫނަސް ވާޖިބު ރޯދައެއް ހިފާއިރު (މިސާލަކަށް ކައްފާރާގެ ގޮތުގައި

ރޯދައަށްހުރެ ވުޟޫކުރާއިރު ނޭފަތަށް ފެންލުމުގައި ކަރުން އެތެރެއަށް ފެން ހިނގައްޖެނަމަ ރޯދަގެއްލޭނެތަ؟

ރޯދަވެރިޔާގެ އިޚްތިޔާރަކާއިނުލާ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް ފެން ހިނގައިދާނެކަމަށްޓަކައި، ރޯދައަށްހުރެ ވުޟޫކުރުމުގައި ނޭފަތަށް ފެންލާއިރު މާބޮޑަށް އެތެރެއަށް ފެން ފޯރުވުމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭކަން ބާޔާންވެދިޔަ ޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ.

ނޭވާހިއްލުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތުގެ ބޭސް ރޯދައަށް ހުރެ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް

ނޭވާހިއްލުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ގިނަ ވައްތަރުތަކެއްގެ ބޭސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭސްތަކުން ރޯދަ ގެއްލޭއިރު އަނެއްބައި ބޭސްތަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލެއެވެ.

ފަތުވާ: ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި އަނބިމީހާއަށް ބޮސްދިނުން

ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި އަނބިމީހާ ގައިގައި އަތްލާ ބޮސްދީ ހެދުމުގެ ސަބަބުން މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟   ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ހިފާއިރު ނުވަތަ އެނޫނަސް ވާޖިބު ރޯދައެއް ހިފާއިރު (މިސާލަކަށް ކައްފާރާގެ ގޮތުގައި

ރޯދައަށްހުރެ ވުޟޫކުރާއިރު ނޭފަތަށް ފެންލުމުގައި ކަރުން އެތެރެއަށް ފެން ހިނގައްޖެނަމަ ރޯދަގެއްލޭނެތަ؟

ރޯދަވެރިޔާގެ އިޚްތިޔާރަކާއިނުލާ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް ފެން ހިނގައިދާނެކަމަށްޓަކައި، ރޯދައަށްހުރެ ވުޟޫކުރުމުގައި ނޭފަތަށް ފެންލާއިރު މާބޮޑަށް އެތެރެއަށް ފެން ފޯރުވުމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭކަން ބާޔާންވެދިޔަ ޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ.