[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

rizq

ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރަން އެދޭމީހާ…! 2

4- ރިޒުޤުދެއްވާ އޭގައި ބަރަކާތްލެއްވުމާއި ތަނަވަސްކަން ދެއްވުމަށްއެދި ދުޢާކުރުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާޞިލުކުރުމަށްވެސް މުސްލިމުއަޅާ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހޭނެ އެއްކަމަކީ ދުޢާކުރުމެވެ. އެގޮތުން ﷲ ތައާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުން ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް

ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރަން އެދޭމީހާ…! 1

ދުނިޔެމަތީގައި އެކި އިންސާނުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ރިޒުޤު ދެއްވައިފައިވަނީ އެކިމިންވަރަށެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ތަނަވަސް މުއްސަނދި މީހުންކަމުގައި ލައްވަވާފައިވާއިރު އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރުންނެވެ. އަދި މިއިލާޙީ ސުންނަތުގެ ދަށުން މިދުނިޔޭގައި މީސްތަކުން އިމްތިޙާން

ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރަން އެދޭމީހާ…! 2

4- ރިޒުޤުދެއްވާ އޭގައި ބަރަކާތްލެއްވުމާއި ތަނަވަސްކަން ދެއްވުމަށްއެދި ދުޢާކުރުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާޞިލުކުރުމަށްވެސް މުސްލިމުއަޅާ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހޭނެ އެއްކަމަކީ ދުޢާކުރުމެވެ. އެގޮތުން ﷲ ތައާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުން ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް

ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރަން އެދޭމީހާ…! 1

ދުނިޔެމަތީގައި އެކި އިންސާނުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ރިޒުޤު ދެއްވައިފައިވަނީ އެކިމިންވަރަށެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ތަނަވަސް މުއްސަނދި މީހުންކަމުގައި ލައްވަވާފައިވާއިރު އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރުންނެވެ. އަދި މިއިލާޙީ ސުންނަތުގެ ދަށުން މިދުނިޔޭގައި މީސްތަކުން އިމްތިޙާން