[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

rape

ރޭޕްގެ ޖަރީމާގެ ޙުކުމް

އިސްލާމްދީނުގެ މިޠާހިރު ޝަރީޢަތުގައި މިކަމުގެ ޙުކުމް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. މިނުބައި ޢަމަލަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އަދި މިޢަމަލަށް އަރައިގަންނަމީހާއަށް ގަދަފަދަ ޢުޤޫބާތްވެއެވެ.

ރޭޕްގެ ޖަރީމާގެ ޙުކުމް

އިސްލާމްދީނުގެ މިޠާހިރު ޝަރީޢަތުގައި މިކަމުގެ ޙުކުމް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. މިނުބައި ޢަމަލަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އަދި މިޢަމަލަށް އަރައިގަންނަމީހާއަށް ގަދަފަދަ ޢުޤޫބާތްވެއެވެ.