[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

quran_handhuma_nethun

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ދަސްކުރުމަށްފަހު ހަނދުމަ ނެތުން 1

ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ޤުރުއާން ހަނދުމަ ނެތުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ ފާފައެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އެއީ އަޅާއަށް ކުރިމަތިވާ މުޞީބާތެއް ނުވަތަ ޢުޤޫބާތެކެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ދަސްކުރުމަށްފަހު ހަނދުމަ ނެތުން 1

ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ޤުރުއާން ހަނދުމަ ނެތުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ ފާފައެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އެއީ އަޅާއަށް ކުރިމަތިވާ މުޞީބާތެއް ނުވަތަ ޢުޤޫބާތެކެވެ.