[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

qunoothuh_naazilaa

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 4

* ޤުނޫތު ކިޔާއިރު އަތް އުފުލަން ޖެހޭތަ؟
* ޤުނޫތުއްނާޒިލާގައި ކިޔުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވޭތަ؟
* ދިގުކޮށް ޤުނޫތު ކިޔުން

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 3

* ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި ޤުނޫތު ކިޔުމުގެ ޙުކުމް
* ހުކުރު ނަމާދުގައި ޤުނޫތު ކިޔުން
* ޤުނޫތު ކިޔާނީ ނަމާދުގެ ކޮން މަޤާމެއްގައި؟
* ޤުނޫތު ކިޔާނީ ބާރަށްތަ ނުވަތަ ސިއްރުންތަ؟

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 2

* ބޮޑު މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުމުން ޤުނޫތު ކިޔުމުގެ ޙުކުމް
* ޤުނޫތުގެ ދުޢާގެ ޙިކުމަތް
* ކޮންމެ މުޞީބާތެއްގައި ޤުނޫތު ކިޔަން ޖެހޭނެތަ؟

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 1

* ޤުނޫތާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް ޙަދީޘްތަކާއި އަޘަރުތައް

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 4

* ޤުނޫތު ކިޔާއިރު އަތް އުފުލަން ޖެހޭތަ؟
* ޤުނޫތުއްނާޒިލާގައި ކިޔުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވޭތަ؟
* ދިގުކޮށް ޤުނޫތު ކިޔުން

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 3

* ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި ޤުނޫތު ކިޔުމުގެ ޙުކުމް
* ހުކުރު ނަމާދުގައި ޤުނޫތު ކިޔުން
* ޤުނޫތު ކިޔާނީ ނަމާދުގެ ކޮން މަޤާމެއްގައި؟
* ޤުނޫތު ކިޔާނީ ބާރަށްތަ ނުވަތަ ސިއްރުންތަ؟

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 2

* ބޮޑު މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުމުން ޤުނޫތު ކިޔުމުގެ ޙުކުމް
* ޤުނޫތުގެ ދުޢާގެ ޙިކުމަތް
* ކޮންމެ މުޞީބާތެއްގައި ޤުނޫތު ކިޔަން ޖެހޭނެތަ؟

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 1

* ޤުނޫތާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް ޙަދީޘްތަކާއި އަޘަރުތައް