[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

qaazi_shuraih

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 7

ޤާާޟީ ޝުރައިޙުގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުރީފު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 6

ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 5

ޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 4

ޢިލްމުގެ މައިދާނުގައި ޤާޟީ ޝުރައިޙު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 3

ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވުން
ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ އުސްތާޛުން:
އެކުގައި އުޅުއްވި ބޭކަލުން:

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 1

ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 7

ޤާާޟީ ޝުރައިޙުގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުރީފު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 6

ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 5

ޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުން

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 4

ޢިލްމުގެ މައިދާނުގައި ޤާޟީ ޝުރައިޙު

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 3

ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވުން
ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ އުސްތާޛުން:
އެކުގައި އުޅުއްވި ބޭކަލުން:

ޤާޟީ ޝުރައިޙް – 1

ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު