[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

qaaria

سورة القارعة ގެ ތަފްސީރު – 4

ﷲ عز وجلގެ ޙަޟްރަތުން އަޅަމެން އެދެނީ ނުބައި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ހެޔޮކަންތައް ބަރުވާމީހުންގެ ތެރެއިން އަޅަމެން ލެއްވުމެވެ. އަދި އަޅަމެންނަށް ޢަފޫކޮށްދެއްވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާދެއްވުމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއިލާހީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ.

سورة القارعة ގެ ތަފްސީރު – 3

އޭނާ ނަރަކައިގެ އަލިފާނަށް އެއްލާލެވޭނީ ބޯކޮޅު ވަތަށެވެ. އަދި ހަމައެކާއެކު ނަރަކައިގެ އަލިފާން ފިޔަވާ، އޭނާއަށް ހިޔާވަހިކަމެއް އަދި ވަންނާނޭ ތަނެއްވެސް ނުވެއެވެ.

سورة القارعة ގެ ތަފްސީރު – 2

މިއީ ﷲ ތަޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ސުވަރުގޭގެ ދިރިއުޅުމެވެ. – އަޅަމެންނަކީ އެތަނުގެ އަހުލުވެރިންކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ.-

سورة القارعة ގެ ތަފްސީރު – 1

القَارِعَة އަކީ ކުރިން ދެކެފައިނުވާފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ މުޞީބާތެކެވެ. އަދި އެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެކެވެ. الغَاشِيَة އާއި الحَاقَّة ކިޔާ ފަދައިންނެވެ.

سورة القارعة ގެ ތަފްސީރު – 4

ﷲ عز وجلގެ ޙަޟްރަތުން އަޅަމެން އެދެނީ ނުބައި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ހެޔޮކަންތައް ބަރުވާމީހުންގެ ތެރެއިން އަޅަމެން ލެއްވުމެވެ. އަދި އަޅަމެންނަށް ޢަފޫކޮށްދެއްވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާދެއްވުމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއިލާހީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ.

سورة القارعة ގެ ތަފްސީރު – 3

އޭނާ ނަރަކައިގެ އަލިފާނަށް އެއްލާލެވޭނީ ބޯކޮޅު ވަތަށެވެ. އަދި ހަމައެކާއެކު ނަރަކައިގެ އަލިފާން ފިޔަވާ، އޭނާއަށް ހިޔާވަހިކަމެއް އަދި ވަންނާނޭ ތަނެއްވެސް ނުވެއެވެ.

سورة القارعة ގެ ތަފްސީރު – 2

މިއީ ﷲ ތަޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ސުވަރުގޭގެ ދިރިއުޅުމެވެ. – އަޅަމެންނަކީ އެތަނުގެ އަހުލުވެރިންކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ.-

سورة القارعة ގެ ތަފްސީރު – 1

القَارِعَة އަކީ ކުރިން ދެކެފައިނުވާފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ މުޞީބާތެކެވެ. އަދި އެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެކެވެ. الغَاشِيَة އާއި الحَاقَّة ކިޔާ ފަދައިންނެވެ.