[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

noohugefaanu_ge_vaahaka

ނޫޙުގެފާނުގެ ވާހަކަ – 18

ނަވެއް ބެންނެވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރެއްވުން

ނޫޙުގެފާނުގެ ވާހަކަ – 18

ނަވެއް ބެންނެވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރެއްވުން