[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

naraka01

ނަރަކަ 17

ނަރަކައާ ބެހޭގޮތުން އިބްނު ޢުމަރު رضي الله عنه އަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެން

ނަރަކަ 16

ނަރަކައަށް ވާހަކަދެއްކޭކަމާއި އެއަށް ފެންނަކަން

ނަރަކަ 15

އަދި ޙަދީޘްގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ނަރަކައިގެ އަލިފާންގަނޑު ރޯކުރެވޭނެވެ.

ނަރަކަ 14

މިނަރަކައިގެ ވަރުގަދަކަން އަދި އެއިން ޢަޛާބު ލިބޭމީހުންނަށް ލިބޭނޭ ޢަޛާބު ބަޔާންކުރައްވައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ

ނަރަކަ 13

ނަރަކައިގެ ހޫނުގަދަކަމާއި އެތަނުގެ ދުމުގެ ބިޔަކަން

ނަރަކަ 12

ނަރަކައިގެ ދަރު ނަރަކައިގެ ދަރަކީ ކާފަރުންނާއި ހިލައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ . . .) [سورة التحريم

ނަރަކަ 11

އަދި ﷲ ތަޢާލާ سورة الهمزة ގައި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 10

ނަރަކައިގައި ވަނީ ހަތް ދޮރުކަމަށް، ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 9

ސަލަފުންގެ ބައެއް ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ގޮތުގައި، ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރިމީހުންގެ ތެރެއިން ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ނަރަކަޔަށް ވަންނަންޖެހޭ މީހުންވާނީ ނަރަކައިގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަތްގަނޑުގައެވެ.

ނަރަކަ 8

ނަރަކައިގެ ހޫނުކަން ހުންނަނީ އެއްދަރަޖައެއްގައި ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ ނަރަކައިގެ އެކިތަން ތަނުގައި ހޫނުކަން ތަފާތެވެ.

ނަރަކަ 7

އަދި ހަމައެފަދައިން ނަރަކައިގެ ފުންކަން އަންގައިދޭ އަނެއް ކަމަކީ ނަރަކައިގެ މަތިން ވައްޓާލެވޭ ހިލަ އެތަނުގެ އެންމެ އަޑީގައި ޖެހެން އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ނަގާކަމެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަރަކަ 6

ނަރަކަޔަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަދި ފުޅާ އަދި ފުން ތަނެކެވެ. ނަރަކައިގެ މިޞިފަތަށް އަހަރުމެންނަށް އެނގުނީ މިބަޔާންކުރާ ކަންތަށްތަކުގެ އަލީގައެވެ.

ނަރަކަ 5

މިހާރު ނަރަކަވަނީ ކޮންތަނެއްގައި ކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފް އުފެދިފައެވެ. ބައެއް ބޭކަލުން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި ނަރަކަވަނީ އެންމެ ތިރީ ބިމުގައެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި އުޑުގައެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން އެކަމާމެދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެއެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.

ނަރަކަ 4

ނަރަކައިގެ ބަނޑޭރިން ނަރަކަ ބަލަހައްޓަވަން ތިއްބަވަނީ ވަރުގަދަ ބޮޑެތި ބިޔަ މަލާއިކަތުންނެއެވެ. ﷲ އެބޭކަލުންނަށް ކުރައްވާ އަމުރަކަށް އެބޭކަލުން ނުއުރެދޭނެތެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް އަމުރު ކުރައްވާކަންތައް އެބޭކަލުން ކުރައްވާނެތެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. (يَا

ނަރަކަ 3

ޞަޙީޙު ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމުގައި ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ އަރިހުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.

ނަރަކަ 17

ނަރަކައާ ބެހޭގޮތުން އިބްނު ޢުމަރު رضي الله عنه އަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެން

ނަރަކަ 16

ނަރަކައަށް ވާހަކަދެއްކޭކަމާއި އެއަށް ފެންނަކަން

ނަރަކަ 15

އަދި ޙަދީޘްގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ނަރަކައިގެ އަލިފާންގަނޑު ރޯކުރެވޭނެވެ.

ނަރަކަ 14

މިނަރަކައިގެ ވަރުގަދަކަން އަދި އެއިން ޢަޛާބު ލިބޭމީހުންނަށް ލިބޭނޭ ޢަޛާބު ބަޔާންކުރައްވައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ

ނަރަކަ 13

ނަރަކައިގެ ހޫނުގަދަކަމާއި އެތަނުގެ ދުމުގެ ބިޔަކަން

ނަރަކަ 12

ނަރަކައިގެ ދަރު ނަރަކައިގެ ދަރަކީ ކާފަރުންނާއި ހިލައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ . . .) [سورة التحريم

ނަރަކަ 11

އަދި ﷲ ތަޢާލާ سورة الهمزة ގައި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 10

ނަރަކައިގައި ވަނީ ހަތް ދޮރުކަމަށް، ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 9

ސަލަފުންގެ ބައެއް ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ގޮތުގައި، ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރިމީހުންގެ ތެރެއިން ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ނަރަކަޔަށް ވަންނަންޖެހޭ މީހުންވާނީ ނަރަކައިގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަތްގަނޑުގައެވެ.

ނަރަކަ 8

ނަރަކައިގެ ހޫނުކަން ހުންނަނީ އެއްދަރަޖައެއްގައި ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ ނަރަކައިގެ އެކިތަން ތަނުގައި ހޫނުކަން ތަފާތެވެ.

ނަރަކަ 7

އަދި ހަމައެފަދައިން ނަރަކައިގެ ފުންކަން އަންގައިދޭ އަނެއް ކަމަކީ ނަރަކައިގެ މަތިން ވައްޓާލެވޭ ހިލަ އެތަނުގެ އެންމެ އަޑީގައި ޖެހެން އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ނަގާކަމެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަރަކަ 6

ނަރަކަޔަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަދި ފުޅާ އަދި ފުން ތަނެކެވެ. ނަރަކައިގެ މިޞިފަތަށް އަހަރުމެންނަށް އެނގުނީ މިބަޔާންކުރާ ކަންތަށްތަކުގެ އަލީގައެވެ.

ނަރަކަ 5

މިހާރު ނަރަކަވަނީ ކޮންތަނެއްގައި ކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފް އުފެދިފައެވެ. ބައެއް ބޭކަލުން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި ނަރަކަވަނީ އެންމެ ތިރީ ބިމުގައެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި އުޑުގައެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން އެކަމާމެދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެއެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.

ނަރަކަ 4

ނަރަކައިގެ ބަނޑޭރިން ނަރަކަ ބަލަހައްޓަވަން ތިއްބަވަނީ ވަރުގަދަ ބޮޑެތި ބިޔަ މަލާއިކަތުންނެއެވެ. ﷲ އެބޭކަލުންނަށް ކުރައްވާ އަމުރަކަށް އެބޭކަލުން ނުއުރެދޭނެތެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް އަމުރު ކުރައްވާކަންތައް އެބޭކަލުން ކުރައްވާނެތެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. (يَا

ނަރަކަ 3

ޞަޙީޙު ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމުގައި ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ އަރިހުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.