[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

naraka01

ނަރަކަ 33

އަދި އެކަލާނގެ ވަނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އަދި ޙައްޤަށް ހުކުމް ނުކުރާ މީހުން ނަރަކަޔަށް ދާންޖެހޭނެކަން އަންގަވާފައެވެ.

ނަރަކަ 32

ހިޖްރަކުރުމަށް މަނާވެގަތް މީހުން: މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ހިޖްރަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، ކާފަރު ޤައުމެއްގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅުން ހުއްދަ ވެގެން ނުވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެގައުމެއްގައި އުޅުމުން މުސްލިމުން އެކި ފިތުނަތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަށް ވާނަމައެވެ.

ނަރަކަ 31

ނަރަކައިގައި ދާއިމަށް ދެމި ތިބެންނުޖެހޭ މީހުން މިބައިމީހުންނަކީ ތައުޙީދުގެ ދެކަލިމައިގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އަދި ﷲއަށް ޝިރުކު ނުކުރާ މީހުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ ފާފަތައް އެބައިމީހުންގެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނެވެ. އަދި

ނަރަކަ 30

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ﷲއަށް ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ފަދައިން ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ވެސް ﷲއަށް ކާފަރުވާ މީހުން ދާނީ ނަރަކައަށެވެ.

ނަރަކަ 29

ކަނޑައެޅިގެން ނަރަކަކަޔަށް ވަންނާނެކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހުން ކާފަރުންނާއި އަދި މުޝްރިކުން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ކަމާއި މެދުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަދި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްތަކުގައި މީސްތަކުންގެ

ނަރަކަ 28

ނަރަކަޔަށް ވައްދަނިވި ބައެއް ފާފަތައް شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهއާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ނަރަކަ ވަންތަވެރިން އަދި ސުވަރުގެ ވަންތަވެރިންގެ ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބއިތޯއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. “ނަރަކަވަންތަވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ދަންނައެވެ. އެއީ

ނަރަކަ 27

ކިބުރުވެރިކަން. ނަރަކަވަންތަވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުންނަކީ މިޞިފަ ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾) [سورة الأعراف] މާނައީ:

ނަރަކަ 26

ޤިޔާމަތް ދުވަސް ދޮގުކޮށް ކޮންމެ މުކައްލަފެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލުން. ޤިޔާމަތް ދުވަހު ސުވަރުގެ ވަންތަވެރިން ނަރަކަ ވަންތަވެރިން ކިބައިން ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. (مَا سَلَكَكُمْ فِي

ނަރަކަ 25

އަދި ﷲއާއި ބާޠިލް އިލާހުންތަކާއި ހަމަހަމަކޮށް އުޅުނު މުޝްރިކުންނާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّـهِ

ނަރަކަ 24

އެފާފަތަކެއްގެ ސަބަބުން ނަރަކައިގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބެން ޖެހުނު ފާފަތައް އެމީހުން ކުރި ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ނަރަކައިގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބެން ޙައްޤު ވީމީހުންގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް ދިގުކޮށް އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މިތާގައި މިބަލާލަނީ

ނަރަކަ 23

ނަރަކަޔަށް ވަނުމަށް ދަޢުވަތުދޭ މީހުން ﷲ ގެ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވެ މަގުފުރެދިފައިވާ ބާތިލް މަޛްހަބުތަކާއި އަދި ފިރުޤާތަކުގެ މީހުން އެބައިމީހުންގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ވަނުމަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލައި ދަޢުވަތު ދެމުން ގެންދެއެވެ. މިބައިމީހުންނަކީ ނަރަކަޔަށް އެހެންމީހުން

ނަރަކަ 22

އަދި ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އިބްނު ޢުމަރު رضي الله عنه ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (يدخلُ أهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ وأهلُ النَّارِ

ނަރަކަ 21

ނަރަކަވަންތަ ވެރިންގެ ތެރެއިން އެތާނގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބެންޖެހޭ މީހުން ނަރަކަވަންތަ ވެރިންގެ ތެރެއިން އެތާނގައި ފަނާވުމެއް ނެތި ދާއިމަށް އަބަދަށް ދެމިތިބެން ޖެހޭ ބަޔަކީ ﷲއަށް ކާފަރުވީ މީހުންނާއި އަދި މުޝްރިކުންނެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 20

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން މިކަމަށް ހުރިދަލީލުތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. މިފޮތުގައި ކުރިޔަށްހުރި ބާބުތަކުގައި އޭގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ދަލީލުތަކެއް ބަޔާން ކުރެވޭނެއެވެ. إن شاء الله. އަދި ދާއިމަށް ދެމިތިބެނިވި ގޮވަތީގެ ނަމުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަރަކަޔަށް ނަންދީފައި ވުމުންވެސް އަޅުގަނޑު މެންނަށް ދަލީލަކަށް ފުދެވެ.

ނަރަކަ 19

ދުނިޔެއާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް ނަރަކައިން ކުރާ އަޘަރު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 18

ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ކުރިން އެއްވެސް މީހަކަށް ނަރަކަ ހަމަލޮލަށް ފެނުނު ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެންނަށް ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم  ގެ ޙަޔާތުގައި، އެކަލޭގެފާނަށް ސުވަރުގެ ފެނިވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ނަރަކަވެސް ފެނިވަޑައިގަތެވެ.

ނަރަކަ 33

އަދި އެކަލާނގެ ވަނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އަދި ޙައްޤަށް ހުކުމް ނުކުރާ މީހުން ނަރަކަޔަށް ދާންޖެހޭނެކަން އަންގަވާފައެވެ.

ނަރަކަ 32

ހިޖްރަކުރުމަށް މަނާވެގަތް މީހުން: މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ހިޖްރަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، ކާފަރު ޤައުމެއްގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅުން ހުއްދަ ވެގެން ނުވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެގައުމެއްގައި އުޅުމުން މުސްލިމުން އެކި ފިތުނަތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަށް ވާނަމައެވެ.

ނަރަކަ 31

ނަރަކައިގައި ދާއިމަށް ދެމި ތިބެންނުޖެހޭ މީހުން މިބައިމީހުންނަކީ ތައުޙީދުގެ ދެކަލިމައިގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އަދި ﷲއަށް ޝިރުކު ނުކުރާ މީހުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ ފާފަތައް އެބައިމީހުންގެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނެވެ. އަދި

ނަރަކަ 30

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ﷲއަށް ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ފަދައިން ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ވެސް ﷲއަށް ކާފަރުވާ މީހުން ދާނީ ނަރަކައަށެވެ.

ނަރަކަ 29

ކަނޑައެޅިގެން ނަރަކަކަޔަށް ވަންނާނެކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހުން ކާފަރުންނާއި އަދި މުޝްރިކުން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ކަމާއި މެދުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަދި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްތަކުގައި މީސްތަކުންގެ

ނަރަކަ 28

ނަރަކަޔަށް ވައްދަނިވި ބައެއް ފާފަތައް شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهއާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ނަރަކަ ވަންތަވެރިން އަދި ސުވަރުގެ ވަންތަވެރިންގެ ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބއިތޯއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. “ނަރަކަވަންތަވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ދަންނައެވެ. އެއީ

ނަރަކަ 27

ކިބުރުވެރިކަން. ނަރަކަވަންތަވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުންނަކީ މިޞިފަ ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾) [سورة الأعراف] މާނައީ:

ނަރަކަ 26

ޤިޔާމަތް ދުވަސް ދޮގުކޮށް ކޮންމެ މުކައްލަފެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލުން. ޤިޔާމަތް ދުވަހު ސުވަރުގެ ވަންތަވެރިން ނަރަކަ ވަންތަވެރިން ކިބައިން ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. (مَا سَلَكَكُمْ فِي

ނަރަކަ 25

އަދި ﷲއާއި ބާޠިލް އިލާހުންތަކާއި ހަމަހަމަކޮށް އުޅުނު މުޝްރިކުންނާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّـهِ

ނަރަކަ 24

އެފާފަތަކެއްގެ ސަބަބުން ނަރަކައިގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބެން ޖެހުނު ފާފަތައް އެމީހުން ކުރި ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ނަރަކައިގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބެން ޙައްޤު ވީމީހުންގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް ދިގުކޮށް އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މިތާގައި މިބަލާލަނީ

ނަރަކަ 23

ނަރަކަޔަށް ވަނުމަށް ދަޢުވަތުދޭ މީހުން ﷲ ގެ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވެ މަގުފުރެދިފައިވާ ބާތިލް މަޛްހަބުތަކާއި އަދި ފިރުޤާތަކުގެ މީހުން އެބައިމީހުންގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ވަނުމަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލައި ދަޢުވަތު ދެމުން ގެންދެއެވެ. މިބައިމީހުންނަކީ ނަރަކަޔަށް އެހެންމީހުން

ނަރަކަ 22

އަދި ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އިބްނު ޢުމަރު رضي الله عنه ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (يدخلُ أهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ وأهلُ النَّارِ

ނަރަކަ 21

ނަރަކަވަންތަ ވެރިންގެ ތެރެއިން އެތާނގައި ދާއިމަށް ދެމިތިބެންޖެހޭ މީހުން ނަރަކަވަންތަ ވެރިންގެ ތެރެއިން އެތާނގައި ފަނާވުމެއް ނެތި ދާއިމަށް އަބަދަށް ދެމިތިބެން ޖެހޭ ބަޔަކީ ﷲއަށް ކާފަރުވީ މީހުންނާއި އަދި މުޝްރިކުންނެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 20

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން މިކަމަށް ހުރިދަލީލުތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. މިފޮތުގައި ކުރިޔަށްހުރި ބާބުތަކުގައި އޭގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ދަލީލުތަކެއް ބަޔާން ކުރެވޭނެއެވެ. إن شاء الله. އަދި ދާއިމަށް ދެމިތިބެނިވި ގޮވަތީގެ ނަމުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަރަކަޔަށް ނަންދީފައި ވުމުންވެސް އަޅުގަނޑު މެންނަށް ދަލީލަކަށް ފުދެވެ.

ނަރަކަ 19

ދުނިޔެއާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް ނަރަކައިން ކުރާ އަޘަރު ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

ނަރަކަ 18

ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ކުރިން އެއްވެސް މީހަކަށް ނަރަކަ ހަމަލޮލަށް ފެނުނު ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެންނަށް ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم  ގެ ޙަޔާތުގައި، އެކަލޭގެފާނަށް ސުވަރުގެ ފެނިވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ނަރަކަވެސް ފެނިވަޑައިގަތެވެ.