[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

moosaagefaanuge_vaahaka

މޫސާގެފާނުގެ ވާހަކަ – 17

ފިރުޢައުނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ! އޭނާ ވަނީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައެވެ.

މޫސާގެފާނުގެ ވާހަކަ – 17

ފިރުޢައުނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ! އޭނާ ވަނީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައެވެ.