[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

makkah

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 24

ފޮޓޯއާއި ސެލްފީ ނެގުމުގައި ބައެއް މީހުން މާބޮޑަށް މަޝްޢޫލުވެ އުޅޭ އުޅުމަކީވެސް މީސްތަކުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 23

މަސްޖިދުލް ޙަރަމްއަށް ދާއިރު ވީހާވެސް ކުރީބައިގައި ދިޔުން ހުއްޓެވެ. އޭރުން ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ހިނގާފައިގޮސް ނަމާދު ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ނަމާދުކުރުމަށް އެކަށޭނެ ތަނެއް ހޯދޭނެއެވެ. ސަފު ހަދަމުން ގޮސް ނިމިފައިވަ ހިސާބުގައި އެމީހާ ހުއްޓުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އަދި މީހުން ފަޅަމުން ކުރީ ސަފުސަފަށް އެރުމުން ދުރުވުން ހުއްޓެވެ.

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 20

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް އަންނަމީހާ އޭނާގެ ނިޔަތުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެރިވުން ހުއްޓެވެ. އަދި ދެއްކުންތެރިކަމާއި، މީހުން ގާތު ތިމާކުރި އަޅުކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ދުރުވާންޖެހެއެވެ. އަދި އަޅުކަން ގިނައިން ވެވުމުން (މިސާލަކަށް އެތަކެއް ފަހަރަކު

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 19

.ހަރަމްފުޅުތެރޭގައި ހިނގާ އެހެން ނޭދެވޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ހަރަމްފުޅަށް އައިސް ފޯނުތަކުން ބޭކާރުކަންކަން ކުރުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ދިގު ފޯނުތައްކުރުމުގަޔާއި، އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމުގަޔާއި، ޚަބަރުތައްބެލުމުގައި ވަގުތުބޭކާރުކުރެވެއެވެ. މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މީހުން

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 18

. ހަރަމްފުޅަށްދާއިރު ވީހާވެސް ބޮޑަށް ސާފްތާހިރުވެގެން ރީތި ހެދުމުގައި ދިޔުން ހުއްޓެވެ. އަދި އެމިސްކިތުގައި އަޅުކަމައިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެ ފަދަ އެންމެހައި އެއްޗަކުން ދުރުވުން ހުއްޓެވެ. މިސާލަކަށް ލޮނުމެދު، ފިޔާ، އަދި ސިނގިރޭޓް

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 17

މަސްޖިދުލް ޙަރާމް ޤަސްދުކޮށްގެން އަންނަ މީހާ ސަމާލުވާންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން މިސްކިތަށް ވަންނަމުން ފުރަތަމަ ކަނާތު ފައި އިސްކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. އަދި ނުކުންނަމުން ވާތުފައި އިސްކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ.1 ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) ހަދީސްކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 16

އަލްމުލްތަޒަމް ޙަޖަރުލް އަސްވަދާއި ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅާއި ދެމެދުވާ ހިސާބަކީ އަލްމުލްތަޒަމްއެވެ. އެހިސާބުގައި ދުޢާކުރުމާއިމެދު ބައެއް އަޘަރުތައް އައިސްފައިއެބަހުއްޓެވެ. އެހިސާބުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް ބައެއް ސަލަފުންގެ ބަސްފުޅުތައްއައިސްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް ސަލަފުން އެކަން އެގޮތަށް

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 15

ތަވާފްކުރާމީހާ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޙްލާޤްގެ ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރިވުން މިސާލަކަށް ކެތްތެރިކަން، ޢަފޫކުރުން، އޯގާވަންތަކަން، އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް އަޅާލުން، ނޭނގޭމީހުންނަށް ކިޔައިދިނުން، ޢިލްމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަޙީކުރުން ފަދަސިފަތަކެވެ. އެއްފަހަރަކު ނަބިއްޔާ

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 13

ތަވާފުކުރުން ޝަރުޢީގޮތުން ތަވާފުކުރުން ހުއްދަވަނީ ހަމައެކަނި ކަޢުބާ ވަށައިގެންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ”އަދި ޤަދީމީ މާތް ގެފުޅުގައި އެއުރެން ތަވާފްކުރާ ހުށިކަމެވެ.”  (ސޫރަތުލް ޙައްޖު 29) އަދިވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ”އަދި

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 12

އަޅުކަމުގެ ގޮތުން މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ގެފުޅު ތާހިރުކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިގެންވުން
މައްކާގައި ކުރާ ނަމާދަށް ލިބޭ ސަވާބު އެއް ލައްކަ ގުނަ އިތުރުވެގެންވުން

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 11

ޢުމްރާ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވުން ޙަދީޘް ޖިބްރީލުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. އިބްނު ޢުމަރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ”އިސްލާމްކަމަކީ މާތް ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވުމާއި، އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 10

އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުނެއްކަމުގައިވާ ޙައްޖު ޙައްޖަކީ އިސްލާމަކަމުގެ ރުކުން ތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ. ”..އެކަމަށް މަގެއް ފެނި ކުޅަދާނަވެއްޖެމީހާ، އެ ގެފުޅަށް ޤަޞްދުކޮށްގެންދިޔުމަކީ(އެބަހީ: ޙައްޖުވުމަކީ) ﷲއަށް ޓަކައި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެކެވެ..” (އާލް ޢިމްރާން

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 24

ފޮޓޯއާއި ސެލްފީ ނެގުމުގައި ބައެއް މީހުން މާބޮޑަށް މަޝްޢޫލުވެ އުޅޭ އުޅުމަކީވެސް މީސްތަކުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 23

މަސްޖިދުލް ޙަރަމްއަށް ދާއިރު ވީހާވެސް ކުރީބައިގައި ދިޔުން ހުއްޓެވެ. އޭރުން ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ހިނގާފައިގޮސް ނަމާދު ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ނަމާދުކުރުމަށް އެކަށޭނެ ތަނެއް ހޯދޭނެއެވެ. ސަފު ހަދަމުން ގޮސް ނިމިފައިވަ ހިސާބުގައި އެމީހާ ހުއްޓުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އަދި މީހުން ފަޅަމުން ކުރީ ސަފުސަފަށް އެރުމުން ދުރުވުން ހުއްޓެވެ.

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 20

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް އަންނަމީހާ އޭނާގެ ނިޔަތުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެރިވުން ހުއްޓެވެ. އަދި ދެއްކުންތެރިކަމާއި، މީހުން ގާތު ތިމާކުރި އަޅުކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ދުރުވާންޖެހެއެވެ. އަދި އަޅުކަން ގިނައިން ވެވުމުން (މިސާލަކަށް އެތަކެއް ފަހަރަކު

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 19

.ހަރަމްފުޅުތެރޭގައި ހިނގާ އެހެން ނޭދެވޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ހަރަމްފުޅަށް އައިސް ފޯނުތަކުން ބޭކާރުކަންކަން ކުރުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ދިގު ފޯނުތައްކުރުމުގަޔާއި، އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމުގަޔާއި، ޚަބަރުތައްބެލުމުގައި ވަގުތުބޭކާރުކުރެވެއެވެ. މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މީހުން

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 18

. ހަރަމްފުޅަށްދާއިރު ވީހާވެސް ބޮޑަށް ސާފްތާހިރުވެގެން ރީތި ހެދުމުގައި ދިޔުން ހުއްޓެވެ. އަދި އެމިސްކިތުގައި އަޅުކަމައިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެ ފަދަ އެންމެހައި އެއްޗަކުން ދުރުވުން ހުއްޓެވެ. މިސާލަކަށް ލޮނުމެދު، ފިޔާ، އަދި ސިނގިރޭޓް

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 17

މަސްޖިދުލް ޙަރާމް ޤަސްދުކޮށްގެން އަންނަ މީހާ ސަމާލުވާންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން މިސްކިތަށް ވަންނަމުން ފުރަތަމަ ކަނާތު ފައި އިސްކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. އަދި ނުކުންނަމުން ވާތުފައި އިސްކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ.1 ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) ހަދީސްކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 16

އަލްމުލްތަޒަމް ޙަޖަރުލް އަސްވަދާއި ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅާއި ދެމެދުވާ ހިސާބަކީ އަލްމުލްތަޒަމްއެވެ. އެހިސާބުގައި ދުޢާކުރުމާއިމެދު ބައެއް އަޘަރުތައް އައިސްފައިއެބަހުއްޓެވެ. އެހިސާބުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް ބައެއް ސަލަފުންގެ ބަސްފުޅުތައްއައިސްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް ސަލަފުން އެކަން އެގޮތަށް

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 15

ތަވާފްކުރާމީހާ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޙްލާޤްގެ ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރިވުން މިސާލަކަށް ކެތްތެރިކަން، ޢަފޫކުރުން، އޯގާވަންތަކަން، އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް އަޅާލުން، ނޭނގޭމީހުންނަށް ކިޔައިދިނުން، ޢިލްމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަޙީކުރުން ފަދަސިފަތަކެވެ. އެއްފަހަރަކު ނަބިއްޔާ

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 13

ތަވާފުކުރުން ޝަރުޢީގޮތުން ތަވާފުކުރުން ހުއްދަވަނީ ހަމައެކަނި ކަޢުބާ ވަށައިގެންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ”އަދި ޤަދީމީ މާތް ގެފުޅުގައި އެއުރެން ތަވާފްކުރާ ހުށިކަމެވެ.”  (ސޫރަތުލް ޙައްޖު 29) އަދިވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ”އަދި

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 12

އަޅުކަމުގެ ގޮތުން މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ގެފުޅު ތާހިރުކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިގެންވުން
މައްކާގައި ކުރާ ނަމާދަށް ލިބޭ ސަވާބު އެއް ލައްކަ ގުނަ އިތުރުވެގެންވުން

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 11

ޢުމްރާ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވުން ޙަދީޘް ޖިބްރީލުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. އިބްނު ޢުމަރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ”އިސްލާމްކަމަކީ މާތް ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވުމާއި، އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 10

އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުނެއްކަމުގައިވާ ޙައްޖު ޙައްޖަކީ އިސްލާމަކަމުގެ ރުކުން ތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ. ”..އެކަމަށް މަގެއް ފެނި ކުޅަދާނަވެއްޖެމީހާ، އެ ގެފުޅަށް ޤަޞްދުކޮށްގެންދިޔުމަކީ(އެބަހީ: ޙައްޖުވުމަކީ) ﷲއަށް ޓަކައި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެކެވެ..” (އާލް ޢިމްރާން