[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

kuhthaa_gengulhumaa_eyge_najiskan

ކުއްތާ ގެންގުޅުމާއި ކުއްތާގެ ނަޖިސްކަމާ ގުޅިފައިވާ ބައެއް ޙުކުމްތައް – 4

ފަސްވަނައީ: ކުއްތާ ގެންގުޅުން ނަހީކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ކޮބާ؟ މި ޒަމާނުގައި ކުއްތާއަށް ވެކްސިން ޖެހުމުން އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެތަ؟

ކުއްތާ ގެންގުޅުމާއި ކުއްތާގެ ނަޖިސްކަމާ ގުޅިފައިވާ ބައެއް ޙުކުމްތައް – 4

ފަސްވަނައީ: ކުއްތާ ގެންގުޅުން ނަހީކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ކޮބާ؟ މި ޒަމާނުގައި ކުއްތާއަށް ވެކްސިން ޖެހުމުން އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެތަ؟