[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

khuthuvaath

ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަހަރެންގެ މުޖުތަމަޢު ބާރެއް ނާޅާ 1

އަދި ދުނިޔެއަށްޓަކައި މީސްތަކުން ވާދަކޮށް، އެއަށްޓަކައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ޢަދާވާތްތެރިވެ އަދި އާޚިރަތާމެދު ވަރަށް ޣާފިލުވެގެންވާ ޙާލު ދުނިޔޭގެ މައިދާންތަކުގައި މީސްތަކުން މިދަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ.

ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން 3

ﷲ ތަޢާލާއާ ކުއްތަން ނުކުރުވާ ކޮންމެ ނިޢުމަތެއް ވެގެންދާނީ މުޞީބާތަކަށެވެ. ފުޟައިލު ބުން ޢިޔާޟު رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ. “ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށް ފަރުވާތެރިވާށެވެ. ފަހެ ބައެއްގެ ކިބައިން ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށްފަހު، ވަރަށް މަދުފަހަރެއްގައި މެނުވީ

ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން 2

އެންމެ މޮޅުއިތުރު ދުޢާއަކީ، ތިބާގެ ވެރިރައްބުގެ ޙަޟްރަތުން އެއިލާހުގެ ރުއްސެވުމާއި ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުކުރުމާ އަދި އަޅުކަންކުރުމުގެ ވާތްގަށް އެދި ދެންނެވުމެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. “އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ދުޢާއަކީ ކޮބައިތޯ

ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން 1

ތިބާގެ ވެރިރައްބުވަނީ ތިބާއަށް މަތިވެރިވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކެއް ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ދެއްވުންތަކެއްވެސް ތިބާއަށްވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އެއީ ތިބާ އެކަންކަމަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށްޓަކައެވެ. މީސްތަކުން ޚަލްޤުކުރައްވައި އެބައިމީހުންނަށް އެއިލާހު އަމުރުކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެއީއެވެ. ﴿وَاللَّـهُ أَخْرَجَكُم

އެހެން މީހުން ކުޑައިމީސް ނުކުރޭ 2

މީސްތަކުންނަށް ތަވާޟުޢުވެރިވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ޞައްޙަކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. (ތަވާޟުޢުވެރިވުމަކީ ބޮޑާވެރިކަމުގެ އިދިކޮޅޮ ސިފައެވެ.) އަދި ބުއްދި ފުރިހަމަކަމުގެ ދަލީލެކެވެ. އަދި ހިތުގައިވާ އޯގާތެރިކަމުގެ ދަލީލެއްވެސް މެއެވެ. އިބްނު ރަޖަބު ވިދާޅުވިއެވެ.[1] “ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން،

އެހެން މީހުން ކުޑައިމީސް ނުކުރޭ 1

ޙަޤީޤީ މަތިވެރިކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާއާ ކުއްތަންވުމެވެ. އަދި އެހެން މީހުންނާ ތިބާއާ ހުރި ފަރަޤަކީ ތަޤުވާވެރިކަމުގެ ފަރަޤެވެ. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

ރަސޫލުބޭކަލުން މީސްތަކުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ގޮތް 2

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ސިފަކުރައްވަމުން ޚަދީޖާ رضي الله عنها ވިދާޅުވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަކީ ރަޙިމުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރައްވާ، ދަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ، ނިކަމެތިންނަށް ފޭރާން ދެއްވާ، މެހެމާނުންނަށް ކަމޭހިއްތަވާ އަދި

ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަހަރެންގެ މުޖުތަމަޢު ބާރެއް ނާޅާ 1

އަދި ދުނިޔެއަށްޓަކައި މީސްތަކުން ވާދަކޮށް، އެއަށްޓަކައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ޢަދާވާތްތެރިވެ އަދި އާޚިރަތާމެދު ވަރަށް ޣާފިލުވެގެންވާ ޙާލު ދުނިޔޭގެ މައިދާންތަކުގައި މީސްތަކުން މިދަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ.

ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން 3

ﷲ ތަޢާލާއާ ކުއްތަން ނުކުރުވާ ކޮންމެ ނިޢުމަތެއް ވެގެންދާނީ މުޞީބާތަކަށެވެ. ފުޟައިލު ބުން ޢިޔާޟު رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ. “ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށް ފަރުވާތެރިވާށެވެ. ފަހެ ބައެއްގެ ކިބައިން ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށްފަހު، ވަރަށް މަދުފަހަރެއްގައި މެނުވީ

ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން 2

އެންމެ މޮޅުއިތުރު ދުޢާއަކީ، ތިބާގެ ވެރިރައްބުގެ ޙަޟްރަތުން އެއިލާހުގެ ރުއްސެވުމާއި ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުކުރުމާ އަދި އަޅުކަންކުރުމުގެ ވާތްގަށް އެދި ދެންނެވުމެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. “އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ދުޢާއަކީ ކޮބައިތޯ

ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން 1

ތިބާގެ ވެރިރައްބުވަނީ ތިބާއަށް މަތިވެރިވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކެއް ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ދެއްވުންތަކެއްވެސް ތިބާއަށްވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އެއީ ތިބާ އެކަންކަމަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށްޓަކައެވެ. މީސްތަކުން ޚަލްޤުކުރައްވައި އެބައިމީހުންނަށް އެއިލާހު އަމުރުކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެއީއެވެ. ﴿وَاللَّـهُ أَخْرَجَكُم

އެހެން މީހުން ކުޑައިމީސް ނުކުރޭ 2

މީސްތަކުންނަށް ތަވާޟުޢުވެރިވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ޞައްޙަކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. (ތަވާޟުޢުވެރިވުމަކީ ބޮޑާވެރިކަމުގެ އިދިކޮޅޮ ސިފައެވެ.) އަދި ބުއްދި ފުރިހަމަކަމުގެ ދަލީލެކެވެ. އަދި ހިތުގައިވާ އޯގާތެރިކަމުގެ ދަލީލެއްވެސް މެއެވެ. އިބްނު ރަޖަބު ވިދާޅުވިއެވެ.[1] “ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން،

އެހެން މީހުން ކުޑައިމީސް ނުކުރޭ 1

ޙަޤީޤީ މަތިވެރިކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާއާ ކުއްތަންވުމެވެ. އަދި އެހެން މީހުންނާ ތިބާއާ ހުރި ފަރަޤަކީ ތަޤުވާވެރިކަމުގެ ފަރަޤެވެ. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

ރަސޫލުބޭކަލުން މީސްތަކުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ގޮތް 2

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ސިފަކުރައްވަމުން ޚަދީޖާ رضي الله عنها ވިދާޅުވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަކީ ރަޙިމުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރައްވާ، ދަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ، ނިކަމެތިންނަށް ފޭރާން ދެއްވާ، މެހެމާނުންނަށް ކަމޭހިއްތަވާ އަދި