[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

khuthuvaath

ޙަސަދަވެރިކަން 3

ފަހެ މާތް މީހަކު ޙަސަދަވެެރި ނުވާނެއެވެ. ޙަސަދަވެރިވަނީ މަތިވެރި ނުވެވިގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ.

ޙަސަދަވެރިކަން 2

ޙަސަދަވެރިކަމަކީ ﷲއާ ދެކޮޅުވެރިވުމުގެ ޢަމަލެއްވެސް މެއެވެ.

ޙަސަދަވެރިކަން 1

ޙަސަދަވެރިކަމަކީ ނަފްސާނީ ބަލިތަކުންކުރެ ބައްޔެކެވެ.

ތެދުވެރިކަމުން ޒީނަތްތެރިވުން 2

ފަހެ ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވާށެވެ. އޭރުން ސުވަރުގޭގައި ޞިއްދީޤުންގެ ދަރަޖައަށް ވާޞިލުވާނެއެވެ.

ފާފަތަކާ ދުރުވުން 3

ވާޖިބުތައް ދޫކުރެވުމުންނާ އަދި ޙަރާމްކަންތައްތައް ކުރެވުމުންވެސް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވާ ތައުބާވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ފާފަތަކާ ދުރުވުން 2

ފަހެ ތިބާގެ ފާފަތަކާމެދު ބިރުވެތިވާށެވެ.

ފާފަތަކާ ދުރުވުން 1

ފާފައިގެ ސަބަބުން ނިޢުމަތްތައް ނެތިދެއެވެ. އަދި ޢުޤޫބާތް ޙައްޤުވެއެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 5

ތިބާގެ ބާއްޖަވެރި އުންމީދުތަކާއި މަތިވެރި ޢަޒުމަށް ނުބައި އެކުވެރިން ހުރަސް އަޅާނެއެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 4

ނުބައި އެކުވެރިންގެ ކިބައިންވާ ގެއްލުންތަކަކީ އެކި ގޮތްގޮތަށް އާލާވަމުންދާ ކަމެކެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 3

ނުބައި އެކުވެރިންނަކީ ތިބާގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް އެބައިމީހުންގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވާނެ ބައެކެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 2

ނުބައި އެކުވެރިން ތިބާ، ތިބާގެ ރައްބާ ދުރުކުރުވާނެއެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 1

ދީންވެރިކަމާއި ސުލޫކާއި އަދަބު އަޚްލާޤާއި އުންމީދުތަކަށް، ނުބައި އެކުވެރިންގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރެއެވެ.

ފިތުނަތަކުން ދުރުވުން 3

ފިތުނައިގެ ސަބަބުތަކާއި އެ ނުކުންނަ ތަންތަނާ ދުރުހެލިވާށެވެ.

ފިތުނަތަކުން ދުރުވުން 2

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމާއި މުންކަރާތްތަކުގެ ފަހަތުން ދުވުމާއި ސުލޫކު ދަސްކުރުމަށް ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް ބަރޯސާވުމަކީ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލާ ކަމެކެވެ.

ފިތުނަތަކުން ދުރުވުން 1

ނަބީކަމުގެ ވޮށާ މީސްތަކުން ދުރުވެފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ދީނުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޙާޖަތް މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

ޙަސަދަވެރިކަން 3

ފަހެ މާތް މީހަކު ޙަސަދަވެެރި ނުވާނެއެވެ. ޙަސަދަވެރިވަނީ މަތިވެރި ނުވެވިގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ.

ޙަސަދަވެރިކަން 2

ޙަސަދަވެރިކަމަކީ ﷲއާ ދެކޮޅުވެރިވުމުގެ ޢަމަލެއްވެސް މެއެވެ.

ޙަސަދަވެރިކަން 1

ޙަސަދަވެރިކަމަކީ ނަފްސާނީ ބަލިތަކުންކުރެ ބައްޔެކެވެ.

ތެދުވެރިކަމުން ޒީނަތްތެރިވުން 2

ފަހެ ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވާށެވެ. އޭރުން ސުވަރުގޭގައި ޞިއްދީޤުންގެ ދަރަޖައަށް ވާޞިލުވާނެއެވެ.

ފާފަތަކާ ދުރުވުން 3

ވާޖިބުތައް ދޫކުރެވުމުންނާ އަދި ޙަރާމްކަންތައްތައް ކުރެވުމުންވެސް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވާ ތައުބާވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ފާފަތަކާ ދުރުވުން 2

ފަހެ ތިބާގެ ފާފަތަކާމެދު ބިރުވެތިވާށެވެ.

ފާފަތަކާ ދުރުވުން 1

ފާފައިގެ ސަބަބުން ނިޢުމަތްތައް ނެތިދެއެވެ. އަދި ޢުޤޫބާތް ޙައްޤުވެއެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 5

ތިބާގެ ބާއްޖަވެރި އުންމީދުތަކާއި މަތިވެރި ޢަޒުމަށް ނުބައި އެކުވެރިން ހުރަސް އަޅާނެއެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 4

ނުބައި އެކުވެރިންގެ ކިބައިންވާ ގެއްލުންތަކަކީ އެކި ގޮތްގޮތަށް އާލާވަމުންދާ ކަމެކެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 3

ނުބައި އެކުވެރިންނަކީ ތިބާގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް އެބައިމީހުންގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވާނެ ބައެކެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 2

ނުބައި އެކުވެރިން ތިބާ، ތިބާގެ ރައްބާ ދުރުކުރުވާނެއެވެ.

ނުބައި އެކުވެރިން 1

ދީންވެރިކަމާއި ސުލޫކާއި އަދަބު އަޚްލާޤާއި އުންމީދުތަކަށް، ނުބައި އެކުވެރިންގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރެއެވެ.

ފިތުނަތަކުން ދުރުވުން 3

ފިތުނައިގެ ސަބަބުތަކާއި އެ ނުކުންނަ ތަންތަނާ ދުރުހެލިވާށެވެ.

ފިތުނަތަކުން ދުރުވުން 2

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމާއި މުންކަރާތްތަކުގެ ފަހަތުން ދުވުމާއި ސުލޫކު ދަސްކުރުމަށް ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް ބަރޯސާވުމަކީ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލާ ކަމެކެވެ.

ފިތުނަތަކުން ދުރުވުން 1

ނަބީކަމުގެ ވޮށާ މީސްތަކުން ދުރުވެފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ދީނުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޙާޖަތް މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ.