[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

khuthuvaath

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 4

ފަހެ ހިތުދަސްކުރާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ހަރުލާނީ ގިނައިން ތަކުރާރުކުރުމުންނެވެ. ތަކުރާރުކުރުމެއް ނެތި ހިތުދަސްކުރުމެއް ނުވެއެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 2

ދީން ކިޔަވަން ފަށާއިރު، އެކަމުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާށެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 1

ޢިލްމުގެ އަޞްލުތައް ހިތުދަސްނުކޮށް ޢިލްމުގައި ފުންނާބު އުސް މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ޣީބަބުނުން

ތައުފީޤު ލިބިގެންވާ މީހަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޢައިބުތަކާމެދު މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންގެ ޢައިބުތައް ނުފެންނަ މީހާއެވެ

ޙަސަދަވެރިކަން 4

ފަހެ ތިބާގެ ހިތުން ޙަސަދަ ފިލުވައިލުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އަދި ޙަސަދަވެވޭ މީހާއަށް މާތްކޮށް ހިތައި އިޙްސާންތެރިވާށެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 4

ފަހެ ހިތުދަސްކުރާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ހަރުލާނީ ގިނައިން ތަކުރާރުކުރުމުންނެވެ. ތަކުރާރުކުރުމެއް ނެތި ހިތުދަސްކުރުމެއް ނުވެއެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 2

ދީން ކިޔަވަން ފަށާއިރު، އެކަމުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާށެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 1

ޢިލްމުގެ އަޞްލުތައް ހިތުދަސްނުކޮށް ޢިލްމުގައި ފުންނާބު އުސް މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ޣީބަބުނުން

ތައުފީޤު ލިބިގެންވާ މީހަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޢައިބުތަކާމެދު މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންގެ ޢައިބުތައް ނުފެންނަ މީހާއެވެ

ޙަސަދަވެރިކަން 4

ފަހެ ތިބާގެ ހިތުން ޙަސަދަ ފިލުވައިލުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އަދި ޙަސަދަވެވޭ މީހާއަށް މާތްކޮށް ހިތައި އިޙްސާންތެރިވާށެވެ.