[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

khilaaf

މި މައްސަލައިގައި ދަންނަބޭކަލުން މެދުގައި ޚިލާފު އެބައޮތެވެ! – 7

މި ކަންކަން މިއީ ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައިވާ ޚިލާފެއްކަމުގައި ދެކުމަށް ވުރެވެސް ނުބައީ، މިއީ މާތްރަސްކަލާނގެ ދީނުގައި ދެއްވައިފައިވާ ލުޔެއްކަމުގައި ދެކުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދަންނަބޭކަލުން މެދުގައި ޚިލާފު އެބައޮތެވެ! – 2

ޚިލާފީ ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައަކުން ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކުރާން އުޅެއްޖެނަމަ އަދި ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއްގައި، އޭގެ ތެރެއިން ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރުމަކީ ދީނަށް ގެނެވޭ އުނިކަމެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދަންނަބޭކަލުން މެދުގައި ޚިލާފު އެބައޮތެވެ! – 1

ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ޚިލާފާއި ދެބަސްވުން އުފެދޭ ހިނދު ރުޖޫޢަ ވާން ޖެހޭ ދެ މަރުޖިއަކީ މަތިވެރި ޤުރުއާން އަދި ޠާހިރުވެގެންވާ ސުންނަތެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދަންނަބޭކަލުން މެދުގައި ޚިލާފު އެބައޮތެވެ! – 7

މި ކަންކަން މިއީ ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައިވާ ޚިލާފެއްކަމުގައި ދެކުމަށް ވުރެވެސް ނުބައީ، މިއީ މާތްރަސްކަލާނގެ ދީނުގައި ދެއްވައިފައިވާ ލުޔެއްކަމުގައި ދެކުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދަންނަބޭކަލުން މެދުގައި ޚިލާފު އެބައޮތެވެ! – 2

ޚިލާފީ ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައަކުން ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކުރާން އުޅެއްޖެނަމަ އަދި ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއްގައި، އޭގެ ތެރެއިން ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރުމަކީ ދީނަށް ގެނެވޭ އުނިކަމެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދަންނަބޭކަލުން މެދުގައި ޚިލާފު އެބައޮތެވެ! – 1

ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ޚިލާފާއި ދެބަސްވުން އުފެދޭ ހިނދު ރުޖޫޢަ ވާން ޖެހޭ ދެ މަރުޖިއަކީ މަތިވެރި ޤުރުއާން އަދި ޠާހިރުވެގެންވާ ސުންނަތެވެ.