[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

iuthikaaf

ފަހު ދިހައާއި އިޢުތިކާފު

މިއީ 16 ރަމަޟާން 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.

އިޢުތިކާފް -2

އިޢުތިކާފްގެ ބައެއް އަދަބުތައް ތިރީގައި މިބަޔާންކޮށްލަނީ އިޢުތިކާފަށް އިނުމުގައި ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން، ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާ ބައެއް އަދަބުތައް. 1 – އިޚްލާސްތެރި ނިޔަތަކާއި

އިޢުތިކާފް – 1

ތަޢުރީފް ބަހުގެ ގޮތުން އިޢުތިކާފްގެ މާނައަކީ: ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި، ޤާއިމުވެ ހުންނަހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފްގެ އިޞްތިލާޙީ މާނައަކީ: ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމުގެ ނިޔަތުގައި މިސްކިތުގައި ޤާއިމުވެ ހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފް ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ ދަލީލު

ފަހު ދިހައާއި އިޢުތިކާފު

މިއީ 16 ރަމަޟާން 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.

އިޢުތިކާފް -2

އިޢުތިކާފްގެ ބައެއް އަދަބުތައް ތިރީގައި މިބަޔާންކޮށްލަނީ އިޢުތިކާފަށް އިނުމުގައި ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން، ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާ ބައެއް އަދަބުތައް. 1 – އިޚްލާސްތެރި ނިޔަތަކާއި

އިޢުތިކާފް – 1

ތަޢުރީފް ބަހުގެ ގޮތުން އިޢުތިކާފްގެ މާނައަކީ: ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި، ޤާއިމުވެ ހުންނަހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފްގެ އިޞްތިލާޙީ މާނައަކީ: ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމުގެ ނިޔަތުގައި މިސްކިތުގައި ޤާއިމުވެ ހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފް ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ ދަލީލު