[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

islaamytharbiyyath

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު 6

ހުޅަނގުގެ މަންހަޖާއި ތިއަރީތަކުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ތަރުބަވީ ފޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެފަދަ ފޮތްތައް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢާއްމުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ތަރުބިއްޔަތަކީ ހުޅަނގުގެ ނަޒަރިއްޔަތު ތަކާއި ފިކުރުތަކުން އުފަންވެފައިވާ

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު5 – ޒުހުދުވެރިކަމާ ބެހޭ ފޮތްތައް

ޒުހުދުވެރިކަމާ ބެހޭ ފޮތްތައް 1- ކިތާބުއް ޒުހުދި – އިބްނުލް މުބާރަކު (އަވަހާރަވީ 181ހ) 2- ކިތާބުއް ޒުހުދި – ވަކީޢު ބިން ޖައްރާޙު (129ހ ން 197ހ) 3- ކިތާބުއް ޒުހުދި –

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު4 – ތަރުބިއްޔަތު އަދި އަޚްލާޤުގެ ފޮތްތައް

ތަރުބިއްޔަތު އަދި އަޚްލާޤުގެ ފޮތްތައް 1- އަލްއަޚްލާޤު ވައްސިޔަރު ފީ މުދާވާތިއް ނުފޫސި (ނަފްސުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި އަޚުލާޤާއި ސީރަތާ ބެހޭ ފޮތެއް) އިބްނު ޙަޒަމް (384ހ ން 456ހ) 2- އަދަބުއް ދުންޔާ ވައްދީން

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު3 – ތަޢުލީމާއި ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމޭ ބެހޭ ފޮތްތައް

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަރުބަވީ ދަރުސްތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ އަހަރެމެންނަށް ވާ މިސާލުތަކެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއެކު އުޅުއްވި ދިރިއުޅުއްވުމާއި، ޢާއިލާ މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު އުޅުއްވި ދިރިއުޅުއްވުމާއި، ޞަޙާބީންނާއެކު

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު 2

ނަބަވީ މި ތަރުބިއްޔަތުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. އިންސާނީ ޙަޔާތް އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ހަނގުރާމައާއި ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައިވި މުޖުތަމަޢު، ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ މުޖުތަމަޢަކަށް ވެގެންދިޔައެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު 1

އިސްލާމްދީނަކީ ތަރުބިއްޔަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ދީނެކެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ބައިތަކަކީ ތަރުބަވީ ޢަމަލުތަކެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ހަމައެކަނި ޢިލްމާ މަޢުރިފާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދީނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެއީ ޢަމަލީ ދީނެކެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު 6

ހުޅަނގުގެ މަންހަޖާއި ތިއަރީތަކުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ތަރުބަވީ ފޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެފަދަ ފޮތްތައް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢާއްމުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ތަރުބިއްޔަތަކީ ހުޅަނގުގެ ނަޒަރިއްޔަތު ތަކާއި ފިކުރުތަކުން އުފަންވެފައިވާ

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު5 – ޒުހުދުވެރިކަމާ ބެހޭ ފޮތްތައް

ޒުހުދުވެރިކަމާ ބެހޭ ފޮތްތައް 1- ކިތާބުއް ޒުހުދި – އިބްނުލް މުބާރަކު (އަވަހާރަވީ 181ހ) 2- ކިތާބުއް ޒުހުދި – ވަކީޢު ބިން ޖައްރާޙު (129ހ ން 197ހ) 3- ކިތާބުއް ޒުހުދި –

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު4 – ތަރުބިއްޔަތު އަދި އަޚްލާޤުގެ ފޮތްތައް

ތަރުބިއްޔަތު އަދި އަޚްލާޤުގެ ފޮތްތައް 1- އަލްއަޚްލާޤު ވައްސިޔަރު ފީ މުދާވާތިއް ނުފޫސި (ނަފްސުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި އަޚުލާޤާއި ސީރަތާ ބެހޭ ފޮތެއް) އިބްނު ޙަޒަމް (384ހ ން 456ހ) 2- އަދަބުއް ދުންޔާ ވައްދީން

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު3 – ތަޢުލީމާއި ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމޭ ބެހޭ ފޮތްތައް

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަރުބަވީ ދަރުސްތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ އަހަރެމެންނަށް ވާ މިސާލުތަކެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއެކު އުޅުއްވި ދިރިއުޅުއްވުމާއި، ޢާއިލާ މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު އުޅުއްވި ދިރިއުޅުއްވުމާއި، ޞަޙާބީންނާއެކު

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު 2

ނަބަވީ މި ތަރުބިއްޔަތުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. އިންސާނީ ޙަޔާތް އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ހަނގުރާމައާއި ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައިވި މުޖުތަމަޢު، ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ މުޖުތަމަޢަކަށް ވެގެންދިޔައެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު 1

އިސްލާމްދީނަކީ ތަރުބިއްޔަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ދީނެކެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ބައިތަކަކީ ތަރުބަވީ ޢަމަލުތަކެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ހަމައެކަނި ޢިލްމާ މަޢުރިފާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދީނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެއީ ޢަމަލީ ދީނެކެވެ.