[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

imam shaafiee

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 9

އެކަލޭގެފާނުގެ ޙިކުމަތްތެރި ކުރު ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން…-رحمه الله- الإمام النووي رحمه اللهގެ تهذيب الأسماءގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ މިފަދަ ޢިބުރަތްތެރި ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން މިންވަރެއް ލިސްޓުކޮށްލަމެވެ.[1] الإمام الشافعي رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ: “طَلَبُ

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 7

ޝާފިޢީގެފާނުގެ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ޝާފިޢީގެފާނު ސަތޭކަ ސާޅީހަށްވުރެ ގިނަފޮތް އުޞޫލާއި ފުރޫޢުގައި ލިޔުއްވާފައިވާކަމަށް ބައިހަޤީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ އަލްމަނާޤިބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 5

ކޮންމެއަކަސް އިމާމް ޝާފިޢީ رحمه الله އަކީ، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމުގައި އަރާހުންނެވި ބޭކަލެއްކަމަށް އެއްބަސްވެލައްވާފައިވާ ބޭކަލެކެވެ.

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 3

“ޝާފިޢީގެފާނުގެ މޫނަށްވުރެ އުޖާލާ މޫނެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ. ފަހަރެއްގައި މުށަކުން ހިއްޕަވާ ތުނބުޅި ކޮށްޓަވާކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. އަދި މުށަކަށްވުރެ އިތުރަށް ތުނބުޅިފުޅު ދިގުނުކުރައްވައެވެ.”

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 9

އެކަލޭގެފާނުގެ ޙިކުމަތްތެރި ކުރު ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން…-رحمه الله- الإمام النووي رحمه اللهގެ تهذيب الأسماءގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ މިފަދަ ޢިބުރަތްތެރި ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން މިންވަރެއް ލިސްޓުކޮށްލަމެވެ.[1] الإمام الشافعي رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ: “طَلَبُ

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 7

ޝާފިޢީގެފާނުގެ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ޝާފިޢީގެފާނު ސަތޭކަ ސާޅީހަށްވުރެ ގިނަފޮތް އުޞޫލާއި ފުރޫޢުގައި ލިޔުއްވާފައިވާކަމަށް ބައިހަޤީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ އަލްމަނާޤިބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 5

ކޮންމެއަކަސް އިމާމް ޝާފިޢީ رحمه الله އަކީ، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމުގައި އަރާހުންނެވި ބޭކަލެއްކަމަށް އެއްބަސްވެލައްވާފައިވާ ބޭކަލެކެވެ.

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 3

“ޝާފިޢީގެފާނުގެ މޫނަށްވުރެ އުޖާލާ މޫނެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ. ފަހަރެއްގައި މުށަކުން ހިއްޕަވާ ތުނބުޅި ކޮށްޓަވާކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. އަދި މުށަކަށްވުރެ އިތުރަށް ތުނބުޅިފުޅު ދިގުނުކުރައްވައެވެ.”