[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

il-haadh

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 6

އަދުގެ ތާރީޚަށް ބަލާލުމުން ފެންނަން އޮތީ އިލްޙާދުގެ އަނދިރި ފަރާތް ވަރަށް ގިނަ ނަންނަމުގައި ފެތުރެމުންދާކަމެވެ. އަދި އެއަށް ގޮވާލާއި ފޯރިނަގަމުން ދާ ބަޔަކުވާކެމެވެ. އަދި އޭގެ އުޞޫލަތަކަށް ޤަވާއިދު ހަދާ، މަގުކޮށަމުންދާ ބަޔަކު ވާކަމެވެ.  

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 4

ހަމަ އެފަދައިން “މާރކްސް” (Marx) އޭނާގެ މަޝްހޫރު ތިޔަރީ އިޢުލާނު ކުރިއެވެ. އެއީ: “އިލާހަކު ނުވޭ، ވަނީ ޙަޔާތާއި މާއްދިއްޔަތު” މިއެވެ. އަދި ދީނާމެދު އޭނާ ދެކުނީ އެއީ ޢާންމުންގެ އަފިހުން (opium of the masses)  ކަމުގައެވެ. އޭނާ ދަޢުވާކުރި ގޮތުގައި ދީނުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުން ކަންނެތްވެއެވެ. އަދި ކަންކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން އެބައިމީހުންނަށް ލިބިގެންވާކަން ޤަބޫލު ނުކުރެއެވެ.

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 3

މި މަރުޙަލާގައި، މުލްޙިދުންގެ ފިކުރުތައް މީސްތަކުން ދީނާ ދުރުކުރުވަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެއީ ކަނީސާއިން އުނގަންނައިދޭ ކަންކަން ހަމަ ބުއްދިއާއި ޚިލާފުވާތީއެވެ.

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 2

އެބައިމީހުން ދަޢުވާ ކުރާ ގޮތުގައި ކައުނު ޚަލްޤުކުރައްވާފައި އެއިލާހު ކައުނު ދޫކޮށްލީއެވެ. ނުވަތަ ކައުނު ޚަލްޤުކުރައްވާފައި އިލާހު ފަނާވީއެވެ. އަދި ކައުނު އޭގެ އަމިއްލަ ޙާލައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ދޫކޮށްލީއެވެ. – މިބައިމީހުންގެ މި ބަސްތަކުން ﷲ ތަޢާލާ ހުސްޠާހިރުވަންވަވެވޮޑިގެންވެއެވެ. –

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 1

މުލްޙިދުން ބުނާ ގޮތުގައި މިކައުނު އުފެއްދެވި ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. ކައުނު ވުޖޫދަށް އައީ އަމިއްލައަށެވެ. އަދި ކައުނު އުފެދިފައިވާ މާއްދާއަކީ އަބަދުމެ ވުޖޫދުގައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ކައުނަކީ އެއީ ޚާލިޤެވެ. އަދި އެއީ މަޚްލޫޤުވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ކާފިރުވެއެވެ. އަދި ދީންތަކާ ދެކޮޅު ހަދައެވެ.

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 6

އަދުގެ ތާރީޚަށް ބަލާލުމުން ފެންނަން އޮތީ އިލްޙާދުގެ އަނދިރި ފަރާތް ވަރަށް ގިނަ ނަންނަމުގައި ފެތުރެމުންދާކަމެވެ. އަދި އެއަށް ގޮވާލާއި ފޯރިނަގަމުން ދާ ބަޔަކުވާކެމެވެ. އަދި އޭގެ އުޞޫލަތަކަށް ޤަވާއިދު ހަދާ، މަގުކޮށަމުންދާ ބަޔަކު ވާކަމެވެ.  

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 4

ހަމަ އެފަދައިން “މާރކްސް” (Marx) އޭނާގެ މަޝްހޫރު ތިޔަރީ އިޢުލާނު ކުރިއެވެ. އެއީ: “އިލާހަކު ނުވޭ، ވަނީ ޙަޔާތާއި މާއްދިއްޔަތު” މިއެވެ. އަދި ދީނާމެދު އޭނާ ދެކުނީ އެއީ ޢާންމުންގެ އަފިހުން (opium of the masses)  ކަމުގައެވެ. އޭނާ ދަޢުވާކުރި ގޮތުގައި ދީނުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުން ކަންނެތްވެއެވެ. އަދި ކަންކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން އެބައިމީހުންނަށް ލިބިގެންވާކަން ޤަބޫލު ނުކުރެއެވެ.

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 3

މި މަރުޙަލާގައި، މުލްޙިދުންގެ ފިކުރުތައް މީސްތަކުން ދީނާ ދުރުކުރުވަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެއީ ކަނީސާއިން އުނގަންނައިދޭ ކަންކަން ހަމަ ބުއްދިއާއި ޚިލާފުވާތީއެވެ.

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 2

އެބައިމީހުން ދަޢުވާ ކުރާ ގޮތުގައި ކައުނު ޚަލްޤުކުރައްވާފައި އެއިލާހު ކައުނު ދޫކޮށްލީއެވެ. ނުވަތަ ކައުނު ޚަލްޤުކުރައްވާފައި އިލާހު ފަނާވީއެވެ. އަދި ކައުނު އޭގެ އަމިއްލަ ޙާލައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ދޫކޮށްލީއެވެ. – މިބައިމީހުންގެ މި ބަސްތަކުން ﷲ ތަޢާލާ ހުސްޠާހިރުވަންވަވެވޮޑިގެންވެއެވެ. –

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 1

މުލްޙިދުން ބުނާ ގޮތުގައި މިކައުނު އުފެއްދެވި ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. ކައުނު ވުޖޫދަށް އައީ އަމިއްލައަށެވެ. އަދި ކައުނު އުފެދިފައިވާ މާއްދާއަކީ އަބަދުމެ ވުޖޫދުގައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ކައުނަކީ އެއީ ޚާލިޤެވެ. އަދި އެއީ މަޚްލޫޤުވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ކާފިރުވެއެވެ. އަދި ދީންތަކާ ދެކޮޅު ހަދައެވެ.