[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ibn_khuzaima

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 7

ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ޢިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނާމެދު ވިދާޅުވެފައިވާ ޘަނާގެ ބަސްފުޅުތައް:

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 1

އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަނަ ނަމަކީ: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، السُّلمي النيسابوري އެވެ.

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 7

ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ޢިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނާމެދު ވިދާޅުވެފައިވާ ޘަނާގެ ބަސްފުޅުތައް:

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 1

އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަނަ ނަމަކީ: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، السُّلمي النيسابوري އެވެ.