[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

easa_alaihissalaam

عيسى عليه السلام – ١٠

ﷲ އަށް ދަރިކަލަކުވާ ކަމަށާއި އެކަލާނގެއަކީ 3 ފަރާތެއްވާ އެއްކައުވަންތަ އިލާހުކަމަށް ބުނާބުނުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުން ރައްދު

عيسى عليه السلام – ٣

ޢީސާ عليه السلام ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނު ޒަމާނުގައި ޔަހޫދީންގެ ޙާލަތު

عيسى عليه السلام – ١٠

ﷲ އަށް ދަރިކަލަކުވާ ކަމަށާއި އެކަލާނގެއަކީ 3 ފަރާތެއްވާ އެއްކައުވަންތަ އިލާހުކަމަށް ބުނާބުނުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުން ރައްދު

عيسى عليه السلام – ٣

ޢީސާ عليه السلام ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނު ޒަމާނުގައި ޔަހޫދީންގެ ޙާލަތު