[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

dhuroosul_muhimma

އުންމަތުގެ އާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް (ފަނަރަވަނަ ދަރުސް، ސޯޅަވަނަ ދަރުސް)

ފަނަރަވަނަ ދަރުސް (ކޮންމެ މުސްލިމެއްވެސް ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް)
ސޯޅަވަނަ ދަރުސް (އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކުން ސިފަ ލިބިގަތުން)

އުންމަތުގެ އާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް (ފަނަރަވަނަ ދަރުސް، ސޯޅަވަނަ ދަރުސް)

ފަނަރަވަނަ ދަރުސް (ކޮންމެ މުސްލިމެއްވެސް ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް)
ސޯޅަވަނަ ދަރުސް (އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކުން ސިފަ ލިބިގަތުން)