[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

dhaulath_zinma

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދައުލަތެއްގެ ޒިންމާ (3)

އެދައުލަތެއްގެ އެންމެހާ ފަރުދުންގެ ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް ރުޖޫޢަވާހުށީ އެއިލާހުގެ ޙުކުމްފުޅަށެވެ. އެ ޙުކުމްފުޅުގައިވާ އެންމެހާކަމެއް ހިތުންރުހުމުން ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އެ ޙުކުމްފުޅާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭނެއެވެ. އެ ޙުކުމްފުޅުގައި ވަނީ ތިމާއާ އިދިކޮޅަށް ނަމަވެސްމެއެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދައުލަތެއްގެ ޒިންމާ (2)

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެއިސްކުރެވޭ ޢަދުލުވެރި ހެޔޮލަފާ ވެރިންނަކީ ދުނިޔެވީގޮތުންނާއި އުޚްރަވީގޮތުން އެބައިމީހުންގެ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެބައެކެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދައުލަތެއްގެ ޒިންމާ (1)

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާވަނީ އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރެއްވުމަށްފަހު، އެ އިންސާނުންގެ ދުނިޔެވީ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އުޚްރަވީ މަޞްލަޙަތުތައް ރައްކާތެރިކުރާނެ މަގު ދައްކަވާ ދެއްވާފައެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދައުލަތެއްގެ ޒިންމާ (3)

އެދައުލަތެއްގެ އެންމެހާ ފަރުދުންގެ ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް ރުޖޫޢަވާހުށީ އެއިލާހުގެ ޙުކުމްފުޅަށެވެ. އެ ޙުކުމްފުޅުގައިވާ އެންމެހާކަމެއް ހިތުންރުހުމުން ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އެ ޙުކުމްފުޅާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭނެއެވެ. އެ ޙުކުމްފުޅުގައި ވަނީ ތިމާއާ އިދިކޮޅަށް ނަމަވެސްމެއެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދައުލަތެއްގެ ޒިންމާ (2)

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެއިސްކުރެވޭ ޢަދުލުވެރި ހެޔޮލަފާ ވެރިންނަކީ ދުނިޔެވީގޮތުންނާއި އުޚްރަވީގޮތުން އެބައިމީހުންގެ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެބައެކެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދައުލަތެއްގެ ޒިންމާ (1)

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާވަނީ އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރެއްވުމަށްފަހު، އެ އިންސާނުންގެ ދުނިޔެވީ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އުޚްރަވީ މަޞްލަޙަތުތައް ރައްކާތެރިކުރާނެ މަގު ދައްކަވާ ދެއްވާފައެވެ.