[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

baruzakhuge_hayaai

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 5

ދެން އެއަށްފަހުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި މީސްތަކުން އަލުން ދިރުއްވޭނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ޙިސާބުބެއްލެވުމަށް ފަހު، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޙައްޤު ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 4

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، އެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑުން ނުނިކުންނަންވެގެން ކޮޅުކޮޅަށް ދުއްވައިގަންނާނެއެވެ. ތެތްކުރެވިފައިވާ ކެހެރިގަނޑަކުން ތޫނު ދަގަނޑުގަނޑެއް ދަމާ ނެރޭހެން، ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތަކުން ފުރާނަ ވީދާލައިގެން، (މަލަކުލްމައުތު) އެ ފުރާނަ ނެރުއްވާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 3

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ (ވަޅުލުމަށްފަހު) މީސްތަކުން ފުރަގަސްދީ ދާހިނދު، އެމީހުންގެ ފައިވާނުގެ އަޑު އޭނާއަށް އިވޭހުށްޓެވެ. ދެން ފަހެ ގަދަފަދަވެގެންވާ އަޑެއް (ލިބިފައިވާ)، ދެ މަލާއިކަތުން އެ މީހާގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 2

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފެން އަޅާފައިވާ ކަންވާރެއްގެ ތުމުން ފެން ތިއްކެއް ވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް އެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނުކުންނާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 1

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިންސާނާއަށް ހަތަރު މަރުޙަލާއެއްވެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 5

ދެން އެއަށްފަހުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި މީސްތަކުން އަލުން ދިރުއްވޭނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ޙިސާބުބެއްލެވުމަށް ފަހު، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޙައްޤު ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 4

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، އެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑުން ނުނިކުންނަންވެގެން ކޮޅުކޮޅަށް ދުއްވައިގަންނާނެއެވެ. ތެތްކުރެވިފައިވާ ކެހެރިގަނޑަކުން ތޫނު ދަގަނޑުގަނޑެއް ދަމާ ނެރޭހެން، ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތަކުން ފުރާނަ ވީދާލައިގެން، (މަލަކުލްމައުތު) އެ ފުރާނަ ނެރުއްވާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 3

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ (ވަޅުލުމަށްފަހު) މީސްތަކުން ފުރަގަސްދީ ދާހިނދު، އެމީހުންގެ ފައިވާނުގެ އަޑު އޭނާއަށް އިވޭހުށްޓެވެ. ދެން ފަހެ ގަދަފަދަވެގެންވާ އަޑެއް (ލިބިފައިވާ)، ދެ މަލާއިކަތުން އެ މީހާގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 2

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފެން އަޅާފައިވާ ކަންވާރެއްގެ ތުމުން ފެން ތިއްކެއް ވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް އެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނުކުންނާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 1

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިންސާނާއަށް ހަތަރު މަރުޙަލާއެއްވެއެވެ.