[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

Ashraath

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 88 “އެކަކު އަނެކަކު ދެކެފަރިތަކަން ނެތިގެން ދިޔުން “

އެކަކު އަނެކަކު ދެކެފަރިތަކަން ނެތިގެން ދިޔުން. ޙުޛައިފާ رضي الله عنه ގެ އަރިހުން [ރިވާވެގެން] ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޤިޔާމަތާ ބެހޭގޮތުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 87 “ކުއްލިމަރު ގިނަވުން. “

ކުއްލިމަރު ގިނަވުން. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ނިސްބަތްކުރައްވާ އަނަސް ބްން މާލިކު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ((إنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ…مَوْتُ الْفَجْأَةِ))[1] މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ކުއްލި މަރަކީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 86 “އަންހެނުންގިނަވެ ފިރިހެނުން މަދުވެގެން ދިއުން. “

އަންހެނުންގިނަވެ ފިރިހެނުން މަދުވެގެން ދިއުން. އަނަސް رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. [ބަސްފުޅުގެ މާނައީ:] ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފަހުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުދައްކާނެ ވާހަކައެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކިޔައިދެއްވާ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 85 “ދޮގުހެކި ދިނުން އިތުރުވުމާއި، ޙައްޤު ހެކިބަސް ފޮރުވުން.… “

ދޮގުހެކި ދިނުން އިތުރުވުމާއި، ޙައްޤު ހެކިބަސް ފޮރުވުން. ޢަބްދުﷲ ބްން މަސްޢޫދު رضي الله عنه ގެ އަރިހުން، އައިސްފައިވާ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. ((إِنَّ بَيْنَ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 84 “ދޮގު ހެދުމާއި ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ތެދުދޮގު ބަލައިނުލުން… “

ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވި ކަމުގައި އަބޫ ހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ރިވާކުރައްވައެވެ. ((سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 83 “ހުޅެވިހަނދު ބޮޑުވުން. “

ހުޅެވިހަނދު ބޮޑުވުން. އަބްދުﷲ ބްން މަސްޢޫދު رضي الله عنه ގެ އަރިހުން [ރިވާވެގެން] ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انتفاخُ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 82 “އިސްލާމްދިނުގައި ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެވިފައިވާ ސުންނަތްތަކާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރުން “

އަދި އަނަސް رضي الله عنه، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ ހަމައިން ރިވާކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ. ((إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا))[4] “ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކަކީ ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މަގުތައް ކަމުގައި ހެދުންވެއެވެ.”

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 81 “ފޮތްތައް ގިނަވެ ފެތުރިގެން ދިޔުން.… “

ފޮތްތައް ގިނަވެ ފެތުރިގެން ދިޔުން. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އިބްން މަސްޢޫދު رضي الله عنه [ރިވާކުރައްވާފައިވާ] ޙަދީޘެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ. ((إنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ…ظُهُوْرُ القَلَم))[1] މާނައީ:

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 80 “މުއުމިނުއަޅާގެ ހުވަފެން ތެދުވުން… “

މުއުމިނުއަޅާގެ ހުވަފެން ތެދުވުން. ފަހު ޒަމާނުގައި މުއުމިނު މީހާގެ ހުވަފެން ތެދުވުން، ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މީހާގެ އީމާންކަން ތެދުވާ ވަރަކުން އޭނާގެ ހުވަފެން ތެދުވާނެތެވެ. ފަހެ ދެޞަޙީޙުގައި[1] ، އަބޫހުރައިރާ رضي

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 88 “އެކަކު އަނެކަކު ދެކެފަރިތަކަން ނެތިގެން ދިޔުން “

އެކަކު އަނެކަކު ދެކެފަރިތަކަން ނެތިގެން ދިޔުން. ޙުޛައިފާ رضي الله عنه ގެ އަރިހުން [ރިވާވެގެން] ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޤިޔާމަތާ ބެހޭގޮތުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 87 “ކުއްލިމަރު ގިނަވުން. “

ކުއްލިމަރު ގިނަވުން. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ނިސްބަތްކުރައްވާ އަނަސް ބްން މާލިކު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ((إنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ…مَوْتُ الْفَجْأَةِ))[1] މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ކުއްލި މަރަކީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 86 “އަންހެނުންގިނަވެ ފިރިހެނުން މަދުވެގެން ދިއުން. “

އަންހެނުންގިނަވެ ފިރިހެނުން މަދުވެގެން ދިއުން. އަނަސް رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. [ބަސްފުޅުގެ މާނައީ:] ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފަހުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުދައްކާނެ ވާހަކައެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކިޔައިދެއްވާ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 85 “ދޮގުހެކި ދިނުން އިތުރުވުމާއި، ޙައްޤު ހެކިބަސް ފޮރުވުން.… “

ދޮގުހެކި ދިނުން އިތުރުވުމާއި، ޙައްޤު ހެކިބަސް ފޮރުވުން. ޢަބްދުﷲ ބްން މަސްޢޫދު رضي الله عنه ގެ އަރިހުން، އައިސްފައިވާ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. ((إِنَّ بَيْنَ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 84 “ދޮގު ހެދުމާއި ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ތެދުދޮގު ބަލައިނުލުން… “

ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވި ކަމުގައި އަބޫ ހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ރިވާކުރައްވައެވެ. ((سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 83 “ހުޅެވިހަނދު ބޮޑުވުން. “

ހުޅެވިހަނދު ބޮޑުވުން. އަބްދުﷲ ބްން މަސްޢޫދު رضي الله عنه ގެ އަރިހުން [ރިވާވެގެން] ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انتفاخُ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 82 “އިސްލާމްދިނުގައި ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެވިފައިވާ ސުންނަތްތަކާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރުން “

އަދި އަނަސް رضي الله عنه، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ ހަމައިން ރިވާކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ. ((إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا))[4] “ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކަކީ ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މަގުތައް ކަމުގައި ހެދުންވެއެވެ.”

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 81 “ފޮތްތައް ގިނަވެ ފެތުރިގެން ދިޔުން.… “

ފޮތްތައް ގިނަވެ ފެތުރިގެން ދިޔުން. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އިބްން މަސްޢޫދު رضي الله عنه [ރިވާކުރައްވާފައިވާ] ޙަދީޘެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ. ((إنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ…ظُهُوْرُ القَلَم))[1] މާނައީ:

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 80 “މުއުމިނުއަޅާގެ ހުވަފެން ތެދުވުން… “

މުއުމިނުއަޅާގެ ހުވަފެން ތެދުވުން. ފަހު ޒަމާނުގައި މުއުމިނު މީހާގެ ހުވަފެން ތެދުވުން، ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މީހާގެ އީމާންކަން ތެދުވާ ވަރަކުން އޭނާގެ ހުވަފެން ތެދުވާނެތެވެ. ފަހެ ދެޞަޙީޙުގައި[1] ، އަބޫހުރައިރާ رضي