[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

al_kabaairu

ބޮޑެތި ފާފަތައް 2

ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ހިތާއި ގުޅޭ ބާބު
ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ކިބުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ބާބު

ބޮޑެތި ފާފަތައް 1

އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތައް ނަންގަނެވުނު ބާބު

ބޮޑެތި ފާފަތައް 2

ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ހިތާއި ގުޅޭ ބާބު
ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ކިބުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ބާބު

ބޮޑެތި ފާފަތައް 1

އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތައް ނަންގަނެވުނު ބާބު