[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

abortion

މަރުވެފައިވާ ކުއްޖާގެ މަތިން ޢަޤީޤާ ކަތިލުން

ދަރިފުޅު މަރުވީ ވިހެއުމަށްފަހުގައި ނަމަ އެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް ޢަޤީޤާ ކަތިލުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ޢާއްމު ދަލީލުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه

މަންމަ ދަރިފުޅު މަރާލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެބޯރޓްކޮށްލައިފިނަމަ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ޙުކުމްތައް

މައިމީހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފިނަމަ ޤިޞާޞް ހިފޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިއީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފުއުފެދިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މިކަމުގައި ދެ ޤައުލެއްވެއެވެ. 1- ފުރަތަމަ ޤައުލު: ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މަންމައަކު ދަރިފުޅު މަރާލައިފިނަމަ،

ފަތުވާ: ދަރިވައްޓާލުން ( abortion )

އުނިކަމެއް ހުރެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ދަރިވައްޓާލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ﷲ سبحانه وتعالى ގެ ތަދްބީރުކުރެއްވުމަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާނީއެވެ.

ކިތަންމެ ގިނައިން މެރިޔަސް މަރައިގެން ނުވާނެ

އިންސާނިއްޔަތަށް ޢަދުލް އިންސާފާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ވާރުތަކުރުމަށްޓަކައި ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރާ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި އިންސާނާއަކީ ކަރާމާތްތެރިވެގެންވާ މަޚްލޫޤެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ. މިގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި އިންސާނުންގެ މިނިވަންކަން ފުޅާކޮށް،

މަރުވެފައިވާ ކުއްޖާގެ މަތިން ޢަޤީޤާ ކަތިލުން

ދަރިފުޅު މަރުވީ ވިހެއުމަށްފަހުގައި ނަމަ އެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް ޢަޤީޤާ ކަތިލުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ޢާއްމު ދަލީލުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه

މަންމަ ދަރިފުޅު މަރާލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެބޯރޓްކޮށްލައިފިނަމަ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ޙުކުމްތައް

މައިމީހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފިނަމަ ޤިޞާޞް ހިފޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިއީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފުއުފެދިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މިކަމުގައި ދެ ޤައުލެއްވެއެވެ. 1- ފުރަތަމަ ޤައުލު: ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މަންމައަކު ދަރިފުޅު މަރާލައިފިނަމަ،

ފަތުވާ: ދަރިވައްޓާލުން ( abortion )

އުނިކަމެއް ހުރެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ދަރިވައްޓާލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ﷲ سبحانه وتعالى ގެ ތަދްބީރުކުރެއްވުމަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާނީއެވެ.

ކިތަންމެ ގިނައިން މެރިޔަސް މަރައިގެން ނުވާނެ

އިންސާނިއްޔަތަށް ޢަދުލް އިންސާފާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ވާރުތަކުރުމަށްޓަކައި ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރާ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި އިންސާނާއަކީ ކަރާމާތްތެރިވެގެންވާ މަޚްލޫޤެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ. މިގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި އިންސާނުންގެ މިނިވަންކަން ފުޅާކޮށް،