[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

Aailee Hayaai

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 2

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވެދެވަޑައިގެން މުނިއަވަސް ފިލުއްވައި ހެއްދެވިއެވެ:   އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްވެސް އަނިބިކަނބަލަކަށް އެކަލޭގެފާނާ ދިމާނުވެގެން ނުފެނިގެން އުޅެން ނުޖެހޭހާ ގިނައިން

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 2

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވެދެވަޑައިގެން މުނިއަވަސް ފިލުއްވައި ހެއްދެވިއެވެ:   އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްވެސް އަނިބިކަނބަލަކަށް އެކަލޭގެފާނާ ދިމާނުވެގެން ނުފެނިގެން އުޅެން ނުޖެހޭހާ ގިނައިން