[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޛިކުރު

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް 1

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔުމަކީ ހެޔޮ ދަރުމައާއި ޘަވާބުލިބުމުގެ އިތުރުން، އިންސާނާއަށް ކުރިމަތިވާ ގިނަގުނަ މުޞީބާތްތަކާ ދަތިތަކާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ އުނދަގޫފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް 1

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔުމަކީ ހެޔޮ ދަރުމައާއި ޘަވާބުލިބުމުގެ އިތުރުން، އިންސާނާއަށް ކުރިމަތިވާ ގިނަގުނަ މުޞީބާތްތަކާ ދަތިތަކާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ އުނދަގޫފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.