[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (32)

4- ދަރިފުޅު އެކަންކަމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމާމެދު ބިރުވެތިވުން: އިދިކޮޅު ޖިންސަށް ހިތް ކިއައި، އެއިހުސާސަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަކީ ހުއްޓުވަން ވަރަށް އުނދަގޫ ޣަރީޒާއެކެވެ. އެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެކަންކަން ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި ސީދާކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ދެޖިންސު މަސްހުނިވުން މަދުކޮށް، މިފަދަ ޣަރީޒާތަކާއި، އިހުސާސްތައް އިތުރުކުރުވާ ކަންކަމާ ދަރިފުޅު ދުރުކުރުވިދާނެއެވެ. ހިތާމައަކީ މިއަދު މިވަނީ ދަރިން ހެޔޮ މަގުން ކައްސާލުން، އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި އެންމެންނާވެސް ކައިރި ކަމަކަށްވެފައިވާތީއެވެ. ފޯނުތައް ޒުވާނުން […]