[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (31)

3– ދަރިފުޅުގެ ބުއްދިއާއި، ވިސްނުމާއި، އޭނާގެ ފިކުރު ނުބައި ވެދާނެތީ، އަދި އޭނާގެ ޢަމަލުތަކާމެދުވެސް ބިރުވެތިވުން. ފަސޭހައިން މީހުންނަށް ހައްދާލެވޭފަދަ މީހަކަށް ވެދާނެތީއާއި، ބާޠިލު ވާހަކަތަކާއި، އަސްލެއް ނެތް ޚުރާފާތް ގަބޫލުކުރާ މީހަކަށްވެދާނެތީ ބިރުވެތިވާށެވެ. އަދި ކަންކަމާމެދު ކުޑަކުއްޖެއް ފަދައިން މުޢާމަލާތުކުރާ އަދި ތަސައްރަފު ނުފުދޭ އުޅުމެއް އުޅޭ ފަދަ މީހަކަށްވެދާނެތީ ބިރުވެތިވާށެވެ. އަދި މީހުން ބުނާ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އާނ ބަސް ބުނާ މީހަކަށްވެދާނެތީ ބިރުވެތިވާށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް ހިތާ މީހުންނަށް ރަނގަޅަށް ހިތައި، ގޯސްކޮށް […]