[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (30)

2- ތިބާގެ ދަރިފުޅުގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށްޓަކައި ބިރުހީވުން: އަހަރެންގެ 15 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު، ވަރަށް ކާރުބާރު ބޮޑު މަގެއް ހުރަސްކުރަން ދަނިކޮށް އަހަރެން މަޑުމަޑުން މިފަދައިން ކީމެވެ. “ﷲ ދަރިފުޅު ޙިމާޔަތްކުރައްވާށި!”. މިއަޑު އަހަރެންގެ ރަޙުމަތްތެރިއަކަށް އިވިގެން އޭނާ ބުންޏެވެ. “ކިހާ ދުވަހެއްވަންދެން އެދަރިފުޅާމެދު ބިރުހީވެ ތިހެން އުޅޭނީ؟ އޭނާ އަމިއްލައަށް އުޅެން ދޫކޮށްލާ، އޭނާ ކަންކަމާއި ކުރިމަތިލައި ދަސްކޮށް ބޮޑު މީހަކަށްވެގެންދާނެ.” އަހަރެން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައި، ގިނަ މަންމައިން އިހުމާލުވެ އެމީހުންގެ ފިރިހެން […]