[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަތުރާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް – 2

ދަތުރުކުރާއިރު އުސް ތަނަކަށް އަރާއިރު ނުވަތަ ތިރި ތަނަކަށް ފައިބާއިރު ކިޔާ ޛިކުރު
ދަތުރުވެރިޔާ ދަމުނަމާދު ވަޤުތު (ފަތިސްވާން ގާތްވުމުން) ކުރާ ދުޢާ