[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (28)

ހަތަރުވަނަ ކަންތައް: ކުއްޖާއަށް ވާރުތަކޮށްފައި ހުންނަ ނުބައި އާދަތައް ރަނގަޅުކޮށް، ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމާއި އަދި ހެޔޮ އާދަތައް އަށަގަންނުވައި އެއާދަތައް ހަރުލެއްވުން އިންސާނުންނަކީ މަޢުދަން ފަދަ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އުފަންވެގެން އަންނައިރު އެކުދިންގެ ކިބައިގައި މޮޅެތި ސިފަތައް ހުންނާނެއެވެ. އަދި އުނި ސިފަތައްވެސް ހުންނާނެއެވެ. މިކަމަކީ މިއީ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން ވާރުތަވެގެން އައިސްފައި ހުންނަ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން، އެކުދިންގެ ކިބައިގައިވާ މަޢުދަންތައް ނެގުމަކީ މައިންބަފައިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެއީ އެކުދިންގެ ކިބައިގައިވާ އަގުބޮޑު މަޢުދަންތައް […]