[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (26)

ދެވަނަ ކަންތައް: ނުބައި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ހެޔޮކަންކަން ކުރި ހޯދުން ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުން، ﷲ އޭނާއަށް ދެ މަގަށް މަގު ދައްކަވައެވެ. އެއީ ހެޔޮ މަގާއި ނުބައި މަގަށެވެ. އިންސާނާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދޫކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ނުބައިކަމުގެ މަގު ކުރި ހޯދައެވެ. އޭނާގެ ކިބައިގައި ޢަދާވާތްތެރިކަން ބޮޑުވެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެއެވެ. އަދި ކަންކަމުގައި އަވަސް އަރުވައިގަންނަ، އަނިޔާވެރި އަދި ޖާހިލު މީހަކަށްވެދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހެޔޮކަމުގެ މަގު، ނުބައިކަމުގެ މަގުގެ މައްޗަށް […]