[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ނިމުން

އަޅާ ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ދެއްކުންތެރިން ވަދެއްޖެނަމަ އެ ޢަމަލެއް ﷲ ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަޅުކަންތައްތައް ކުރާއިރު އޭގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ޝިރުކު ވަދެދާނެ ކަމަށް ބިރުވެތިވާން ޖެހެއެވެ.