[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝިޔަޢީންގެ ޙަޤީޤަތް (1)

ޝިޔަޢީންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ޖަމާޢަތެކެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ އާލު ބައިތުންނަށް ލޯބިކުރާކަމުގެ ދަޢުވާއަކީ މިޖަމާޢަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސެވެ. މިޖަމާޢަތް ވުޖޫދަށްއައުމުގެ ފެށުމަކީ މުސްލިމުންގެ ތިންވަނަ ޚަލީފާ ޢުޘްމާންގެފާނު ޝަހީދުވެގެންދިޔަ ޙާދިޘާއަށްފަހު އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ފިތުނަތަކެވެ. މިބޮޑު ފިތުނައިގެ ތެރޭގައި ހަތަރުވަނަ ޚަލީފާ ޢަލީގެފާނު ޝަހީދުވެ، އޭގެ ފަހުގައި އުފެދުނު ފިތުނަތަކުގެ ތެރޭގައި ޙުސައިންގެފާނު ޝަހީދުވެގެންދިއުމުގެ  ތެރޭގައި، މުސްލިމުންގެ ޖަޒްބާތާއި ޢާތިފިއްޔަތުގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައި ރަސޫލާ صلى […]