[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އުފަންވާ ކުއްޖާގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅޭ 43 ފައިދާ – 7

(13) ޢަޤީޤާގެ ޝަރުޠުތަކަކީ އުޟްޙިޔާގެވެސް ޝަރުޠުތަކެވެ. އެއީ ބަހީމާއެއް (ގެރި ނުވަތަ ބަކަރި ނުވަތަ ޖަމަލު) ކަމުގައިވުމާ އަދި ޝަރުޢީ ގޮތުން އިޢުތިބާރު ކުރެވޭ ޢުމުރެއްގެ އެއްޗެއް ކަމުގައިވުމާ އަދި ކަތިލާ އެއްޗަކީ އެކަތިލުން މަނާކުރާ ހުރިހާ ޢައިބުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައިވުމެވެ.