[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (15)

ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ މިޖީލުގެ ކުދިން މައިންބަފައިންގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ދަށުން ވީއްލިގެން ދިއުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ސަބަބެވެ. އެއީ: ބައެއް ގެތަކުގައި ދަރިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެ ފަރާތެއް ނެތުން. ބައެއް ގެތަކުގައި، ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު ޤަދަރެއް ނުދެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއްވެސް ނުދެއެވެ. ފަހަރެއްގައި އެހެން އެވަނީ އެމީހުންނަށް ތަރުބިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް ނޭނގޭތީ ކަމަށްވެދާނެއެވެ. އެހެންވެ، އެފަދަ މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް ހަމައެކަނި ކާންބޯންދީ، އަންނައުނު ދީ، ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެމީހުން […]