[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (12)

މިޖީލުގެ ކުދިންނަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައުމަށް މެދުވެރިވި ދެވަނަ ސަބަބަކީ: އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރާ ފަރާތުގެ ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ބަލިކަށިކަމެވެ. މީގެ ކުރީގައިވެސް ބައެއް މުރައްބީންނަކީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ބަލިކަށި ފަރާތްތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އާއްމު މާޙައުލު، ކުދިން ރަނގަޅު މަގަށް މަގުދައްކައި ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނެވެ. އެމީހުންގެ ދަރިން އިޙުތިރާމް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެކުދިންގެ މައްޗަށް ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށިކޮށް ކަންތައް ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މުރައްބީންގެ ޙާލަތު މިވަނީ އެތައް ގޮތަކުން ބަދަލުވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި:- * މުރައްބީން […]